Region Östergötland

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Kulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet. Region Östergötlands kulturpolitiska strategier utgår från en vilja att utveckla Östergötland med hjälp av kulturen.

Region Östergötland strävar efter en geografiskt jämlik tillgång till kultur och ett innovativt kulturliv som gynnar både bredd och spets. I kulturplanen prioriteras också ett breddat deltagande i kulturlivet samt möjlighet till konstnärlig utveckling och kulturell mångfald. För att kulturen ska bli en motor i regional utveckling krävs en samverkan mellan region, kommuner, civilsamhälle och professionella kulturskapare.

De strategiska prioriteringarna under 2020-2023 är:

  • Främja demokrati och delaktighet
  • Bredda deltagande och öka spridning
  • Stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet
  • Utveckla den kulturella infrastrukturen i samverkan
  • Utveckla kulturens roll i samhällsutveckling

Processen för framtagandet av en ny kulturplan för Östergötland 2020-2023 pågick hösten 2018-hösten 2019, och fastställdes av Regionfullmäktige den 22 november 2019.

Att Region Östergötland har en regional kulturplan är även en förutsättning för att kunna fördela det statliga stödet. De prioriterade målgrupperna i det nationella och det regionala kulturpolitiska arbetet är barn och unga och äldre.

Kontaktpersoner

Bild på Rikard Åslund

Rikard Åslund

Enhetschef, Enheten för kultur

010-103 00 00

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post