Region Östergötland

Kultursamverkan

Kultursamverkansmodellen är en stor del av det regionala kulturuppdraget. Kommunerna bestämmer själva över sitt lokala kulturliv, men genom kultursamverkansmodellen ska Region Östergötland och kommunerna samverka och samråda med olika kulturaktörer för att stärka regionens kulturliv.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar för att utveckla Region Östergötlands kulturpolitik. Mycket av det arbetet sker inom ramen för kultursamverkansmodellen, en modell som ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och samordna resurserna där det är möjligt. I arbetet med kultursamverkansmodellen tar Region Östergötland fram en kulturplan vart tredje till fjärde år. Det sker tillsammans med kommunerna och kulturlivets olika aktörer. Planen beskriver det utvecklingsarbete som sker via de regionala kulturverksamheterna och även vilka övriga insatser som ska prioriteras. Med stöd av de nationella och regionala kulturpolitiska målen handlägger Region Östergötland de statliga och regionala bidragen till kulturområdet.

Inom ramen för kultursamverkansmodellen fördelar Region Östergötland statliga medel inom följande konst- och kulturområden:

 • professionell teater
 • dans- och musikverksamhet
 • regional museiverksamhet
 • regional biblioteksverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • hemslöjdsfrämjande verksamhet
 • främjandeverksamhet inom alla områden ovan samt läsfrämjande verksamhet.

I framtagandet med den nya kulturplanen identifierad Region Östergötland och kommunerna i samråd ett antal områden som behöver stärkas gemensamt, utifrån de olika roller och ansvar som kommuner och region har. Dessa är:

 • Öka tillgång och inkludering i kulturlivet
 • Skapa förutsättningar för professionella kulturskapare att verka i Östergötland
 • Utveckla den kulturella infrastrukturen i samverkan
 • Utveckla kulturarvet som en tillgång för platsutveckling och besöksnäring
 • Utveckla förutsättningar för kulturella och kreativa näringar
 • Främja bibliotekens roll för digital delaktighet och demokrati