Region Östergötland

Kultursamverkan

Kultursamverkansmodellen är en stor del av det regionala kulturuppdraget. Kommunerna bestämmer själva över sitt lokala kulturliv, men genom kultursamverkansmodellen ska Region Östergötland och kommunerna samverka och samråda med olika kulturaktörer för att stärka regionens kulturliv.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar för att utveckla Region Östergötlands kulturpolitik. Mycket av det arbetet sker inom ramen för kultursamverkansmodellen, en modell som ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och samordna resurserna där det är möjligt. I arbetet med kultursamverkansmodellen tar Region Östergötland fram en kulturplan vart tredje till fjärde år. Det sker tillsammans med kommunerna och kulturlivets olika aktörer. Planen beskriver det utvecklingsarbete som sker via de regionala kulturverksamheterna och även vilka övriga insatser som ska prioriteras. Med stöd av de nationella och regionala kulturpolitiska målen handlägger Region Östergötland de statliga och regionala bidragen till kulturområdet.

Inom ramen för kultursamverkansmodellen fördelar Region Östergötland statliga medel inom följande konst- och kulturområden:

  • professionell teater
  • dans- och musikverksamhet
  • regional museiverksamhet
  • regional biblioteksverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • hemslöjdsfrämjande verksamhet
  • främjandeverksamhet inom alla områden ovan samt läsfrämjande verksamhet.

Kulturplanen 2024-2027: Under konstruktion

Hösten 2022 startar arbetet med att ta fram Kulturplan för Östergötland 2024-2027. Det är ett arbete som leds av Region Östergötland, och som sker i nära samverkan med såväl kommuner som kulturliv och civilsamhälle. Kulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet. Kulturplanen är en del av den så kallade samverkansmodellen den utgör en av förutsättningarna för att kunna fördela det statliga stödet till Östergötlands kultur.

Under det kommande året kommer det ske en rad av dialoger och workshops för att ta fram innehållet i den kommande kulturplanen. I november 2023 ska planen vara helt klar.