Region Östergötland

Kulturliv för nationella minoriteter

Bilden visar en folkmassa 
Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkiele, finska, romani och jiddisch. Region Östergötland ska bidra till att synliggöra, och öka kunskapen om, de nationella minoriteternas kultur.

Att synliggöra och främja minoriteters kultur, kulturarv och språk är en del av Region Östergötlands arbete med kultursamverkansmodellen. Minoritetslagen handlar om att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur så att de hålls levande i landet.

Att kunskaps- och kompetensutveckla är viktigt framåt, liksom att finna en samrådsstruktur för frågan. Region Östergötland arbetar tillsammans med kommunerna, kulturinstitutionerna, civilsamhället och länsstyrelsen för att sprida kunskap och lyfta fram minoriteternas kultur.

Kulturrådet har projektmedel som enbart föreningar, organisationer och institutioner från nationella minoriteter får söka. Projektmedlen ska stärka de nationella minoriteternas möjligheter att behålla sina kulturella rötter och språk. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Finskt förvaltningsområde

Finspång, Motala och Norrköpings kommuner är finska förvaltningsområden i länet. Regionbiblioteket Östergötland har Region Östergötlands uppdrag att ingå i det arbetet. I de tre kommunerna finns informatörer som ansvarar för att utveckla det finska förvaltningsområdet i samråd med de lokala finska föreningarna.

Romsk inkludering

Linköping är en av fem pilotkommuner som arbetar med en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering. Det är ett nationellt projekt som har målet att förbättra romers situation. I Linköpings kommun bedrivs sedan 2005 ett långsiktigt arbete för samverkan med romer.