Region Östergötland

Kulturliv för alla

Många olika händer

Region Östergötland ska skapa förutsättningar för att kulturen ska nå alla, oavsett bostadsort och social bakgrund. Alla ska ha möjlighet att få ta del av kulturella upplevelser och själva få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt på lika villkor.

Rättigheten att ta del av kultur gäller både utövare och mottagare. Kulturområdet ska vara öppet och tillgängligt för alla i regionen – oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder. Det innebär att det regionala kulturarbetet ska präglas av jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom alla regionala verksamheter. Region Östergötland arbetar för ett kulturliv för alla genom samverkan, kunskapsinsatser och regional spridning som ger fler tillgång till kulturen.

För att kulturen ska vara tillgänglig måste flera aspekter vägas in, både tillgänglighet i lokaler och tillgänglig information. Sedan 2013 ska alla regionala kulturinstitutioner som får statligt stöd ha tillgänglighetsplaner för sina verksamheter. Under 2016 kompletterades detta med plan för enkelt avhjälpta hinder och tillgängliga webbplatser.