Region Östergötland

Kulturliv för alla – för brett deltagande och ökad spridning

Många olika händer

Region Östergötland ska skapa förutsättningar för att kulturen ska nå alla, oavsett bostadsort och social bakgrund. Alla ska ha möjlighet att få ta del av kulturella upplevelser och själva få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt på lika villkor.

Region Östergötland arbetar för ett kulturliv för alla genom samverkan, kunskapsinsatser och regional spridning som ger fler tillgång till kulturen. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att kulturen ska nå alla, oavsett bostadsort och social bakgrund. Att alla ska ha möjlighet att få ta del av kulturella upplevelser och själva få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt på lika villkor.

Rättigheten att ta del av kultur gäller både utövare och mottagare. Kulturområdet ska vara öppet och tillgängligt för alla i Östergötland – oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder. Det innebär att det regionala kulturarbetet ska präglas av jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.