Region Östergötland Violin

Kultur

Region Östergötland arbetar med olika insatser för att stärka och utveckla konsten, kulturen och folkbildningen.

Uppdrag

Kultur- och natur ska vara tillgängligt för alla invånare. Yrkesverksamma professionella kulturskapare och ideella aktörer ska ha goda förutsättningar att vara verksamma i vår region och kultur ska ses som en tillgång och resurs i det regionala utvecklingsarbetet. Kulturutvecklingsarbetet ska stimulera medborgarnas tillgång till ett kulturutbud med mångfald, som präglas av kvalitet och nytänkande.

Inom naturområdet handlar en del av Region Östergötlands arbete om att företag, organisationer, föreningar och kommuner ska få bättre förutsättningar att starta och utveckla olika verksamheter. Region Östergötland har även samordningsuppdraget för vandringsleden Östgötaleden.

Region Östergötland är delägare i Scenkonstbolaget och huvudman för Östgötamusiken och Östergötlands museum tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner. Regionen ansvarar också för det regionala biblioteksuppdraget.

Verksamhet

Region Östergötland arbetar för att utveckla kultur- och naturområdet utifrån de regionala kulturpolitiska målen och den regionala kulturplanen. Regionen fördelar regionala och statliga medel till både kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Dessutom stöttar Region Östergötland personer som är verksamma inom natur- och kulturområdet med projektbidrag.

Via kultursamverkansmodellen arbetar Region Östergötland tillsammans med kommunerna och länets kulturliv för att utveckla konst och kultur. Regionen samverkar också med internationella och nationella aktörer, bland annat i olika projekt som finansieras av staten eller av EU.

Region Östergötland arbetar länsövergripande, i egna verksamheter eller genom andra aktörer, inom teater, nycirkus, musik, dans, film, hemslöjd, bild och form, arrangörskap, arkiv, kulturarv, regional museiverksamhet, regional biblioteksverksamhet och läsfrämjande.

Politisk styrning

Regionutvecklingsnämnden ansvarar för kultur- och naturområdet. Nämnden beslutar om fördelningen av regionala och statliga kulturmedel i Östergötland med utgångspunkt från den regionala kulturplanen. När det gäller natur- och friluftsområdet är det Natur- och friluftsrådets mål som styr de regionala satsningarna och insatserna.