Region Östergötland

Avslutade projekt

BACES
Projekt som omfattar skärgården i Östersjöregionen och involverar tillgänglighet, affärsutveckling och miljöaspekter där före detta Regionförbundet Östsam var projektägare tillsammans med kommunerna Norrköping, Söderköping, och Valdemarsvik i regionen, samt 11 andra partners från Östersjöregionen.
 
Bench
Benchprojektet syftar till att utveckla Region Östergötlands kontakter med Kina för att stödja verksamhet och företag samt syftar till att utveckla metoder för delegationsbesök och öka investeringarna. Nio partners från Sverige, Finland och Estland arbetade tillsammans i detta ERUF-finansierade projekt.
 
Urban Creative Poles
Urban creative Poles fokuserar på att utveckla den kreativa industrin och stadsutveckling genom att belysa de kreativa näringarna och öka en stads attraktivitet. Detta görs genom att utveckla områden och metoder för stadsförnyelse tillsammans med tio partners från Tyskland, Litauen, Polen och Estland. 
 
Creative Growth
Samarbetsprojekt med fokus på den kreativa industrin i syfte att skapa bättre förutsättningar för företag och företag inom den kreativa sektorn och synliggöra de kreativa näringarna. Regionförbundet Östsam var projektägare och arbetade tillsammans med elva partners från Storbritannien, Danmark, Ungern, Italien, Spanien och Litauen.
 
REALM
Projektet fokuserar på att dela erfarenheter inom vuxenutbildning och kopplingen till EU 2020-strategin. 15 regioner har valts ut av södra England och tillsammans kommer de att delta i fyra seminarier under 2012.
 
YES
YES är ett treårigt Interreg IVC-projekt som avslutades den 31 december 2012 och som samlade åtta partnerregioner från åtta EU-länder. Projektägare var Länsstyrelsen i Östergötland. Syftet med YES-projektet är att bidra till europeisk konkurrenskraft och att påskynda den regionala ekonomiska tillväxten genom att främja entreprenörsanda i kommande generation. Metoden för detta är att integrera ett entreprenörskapsperspektiv i klassrummen för att utveckla barns färdigheter som kreativitet, målinriktning, risktagande och ansvar.
 
Plug In
Före detta Regionförbundet Östsam var en partner till det nationella projektet Plug In. Projektet fokuserar på de utmaningar skolan står inför i och med de elever som lämnar skolan i förtid, så kallade drop-outs. Plug In bygger både på behov av utveckling och möjligheter att utvecklas på lokal, regional och nationell nivå för att minska antalet drop outs i gymnasiet. Projektet avslutades i juli 2014.
 
Growing up together
Projektet fokuserar på utbyte av god praxis och erfarenheter kring integration och inkludering av nyanlända elever i skolan. Partners var före detta Regionförbundet Östsam tillsammans med regionen Emilia-Romagna i Italien. Projektperioden var två år och projektet avslutades 2012.
 
EUNET
Fokus för projektet är utbyte av erfarenheter av internationellt samarbete mellan 14 parter från sex olika EU-länder. Projektet finansieras inom ramen för EU-programmet Europa för medborgarna. Under projektets gång kommer träffar att ske med deltagande av både politiker, tjänstemän och ideella organisationer. Projektet avslutades 2014.
 
MESSE
Projektet fokuserar på sociala företag genom att analysera läget kring den sociala ekonomin i varje region och sedan utbyta bästa praxis. Projektet finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att omfatta utbyte av goda exempel och erfarenheter mellan nio partners från åtta olika EU-länder. Projektet avslutades 2014.