Region Östergötland

Påverkansarbete

Bilden visar en EU-flagga

EU påverkar i allt högre grad lokal och regional nivå. Region Östergötland ska därför bedriva ett aktivt påverkansarbete för att få genomslag och skapa förändring inom EU i sakfrågor som har betydelse för Östergötlands konkurrenskraft och position.

Påverkansarbetet kan utföras gemensamt i strategiska allianser med andra regioner i Sverige eller hela EU, i samarbete med kommunerna i Östergötland, eller enskilt. Arbetet sker alltid i nära samarbete med politik och tjänstepersoner på hemmaplan och på EU-kontoret i Bryssel. För att bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete i frågor som har betydelse för hela regionen ska Region Östergötland ta det regionala ledarskapet i samarbete med kommunerna. Genom att skapa regional förankring och samsyn i gemensamt prioriterade frågor kan regionen tillsammans med kommunerna driva ett aktivt påverkansarbete gentemot EU.

Pågående arbete

Region Östergötland har sedan 2018 bedrivit ett långsiktigt påverkansarbete gentemot två policyprocesser på EU-nivå. Det ena området gäller EU:s framtida sammanhållningspolitik, dvs. EU:s regionalpolitik och strukturfonder. Det andra området rör EU:s framtida lagstiftning inom biodrivmedel och bioenergi som påverkar utvecklingsförutsättningarna för branschen. Under detta arbete har Region Östergötland parallellt tagit fram en modell för påverkansarbete.

Region Östergötland bedriver också påverkansarbete genom att besvara de samråd som EU-kommissionen publicerar. Dessa samråd syftar till att ge utomstående aktörer möjlighet att lämna inspel för att vägleda EU-kommissionen i sitt arbete både vad gäller lagstiftning men även mjuka åtgärder såsom riktlinjer och rekommendationer.

Strategiska allianser

Region Östergötlands medlemskap i internationella nätverk och samarbetsorganisationer ger särskilda möjligheter att verka och agera utifrån en större politisk plattform. Samarbetet inom Östra Mellansverige och Sydöstra sjukvårdsregionen kan också fungera som en plattform för påverkansarbete.

Region Östergötland ska vara en aktiv region i Östersjösamarbetet och ingå i strategiska allianser för att påverka utvecklingen i Östersjöregionen och skapa samarbeten som bidrar till att öka regionens konkurrenskraft. Region Östergötland ska också strategiskt verka för att erhålla positioner i sammanhang och sakfrågor som har betydelse för regionens utveckling.

 

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef (Head of Unit ), internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post

Dokument