Region Östergötland

Hälsa och vård

Den största delen av Region Östergötlands uppdrag är inom hälsa och vård där man arbetar för en bra vård och en bättre hälsa. Trots att EU inte har kompetens att lagstifta på området så är frågan relevant på EU-nivå då det presenteras rekommendationer, lagstiftas på närliggande områden som i förlängningen påverkar hälso- och sjukvårdssektorn, erbjuds möjligheter till utbyte av erfarenheter samt eftersom det finns möjligheter till projektfinansiering. Därför bevakar EU-kontoret detta område.

  • Samråd: EU:s plan för cancerbekämpning

    EU-kommissionen bjuder in till samråd om EU:s strategi för att bekämpa cancer. Svaren på samrådet ska forma strategin genom att identifiera nyckelområden och utforska framtida åtgärder inom cancervården. Slutdatum för att svara på samrådet är den 28 april.

    12 februari 2020


  • Hälsonätverket EUREGHA publicerar arbetsprogram för 2020

    EUREGHA är ett Brysselbaserat hälsonätverk som har 15 europeiska regionala och lokala hälsomyndigheter och ytterligare en bred krets av europeiska regioner som tar del av nätverkets arbete. I arbetsprogrammet identifieras sju områden som kommer prioriteras på lång sikt och två områden som det kommer vara särskilt stort fokus på under 2020.

    22 januari 2020