Region Östergötland

Aktuellt inom EU

EU

EU-kontoret bevakar främst de frågor som ryms inom Region Östergötlands uppdrag, det vill säga regionala utvecklingsfrågor och hälso- och sjukvårdsfrågor. Inom regional utveckling ingår exempelvis områdena näringsliv, miljö/klimat, arbetsmarknad, kultur och friluftsliv, samt transporter. 

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och ansökningsomgångar, samt att rapportera från olika konferenser.

 • Save the date: Health at a Glance Europe 2022

  Missa inte detta webinarium om pandemins påverkan på unga människors mentala och fysiska hälsa som äger rum den 5 december klockan 15:00.

  30 november 2022


 • Arbetsprogrammet för EU4Health antaget

  Arbetsprogrammet för EU4Health år 2023 blev nyligen antagen av EU-kommissionen. Programmet fastställer nästkommande års prioriteringar och budget.

  30 november 2022


 • Generatorer för hopp

  Europaparlamentet har tillsammans med stadnätverket Eurocities lanserat kampanjen Generatorer för Hopp. Syftet med kampanjen är att få nätverkets medlemmar att gå ihop och donera generatorer till Ukraina så landet bättre kan hantera den kommande vintern.

  30 november 2022


 • LIFE-programmet finansierar 168 nya projekt för en mer effektiv klimatomställning

  EU-kommissionen har godkänt upp till 168 projekt inom LIFE-programmet med en budget på 380 miljoner euro för att mer effektivt kunna nå upp till klimatmålen för 2050. Godkännandet utgör en större satsning för programmet och i Sverige har flera projekt fått finansiering.

  30 november 2022


 • Nya utlysningar i Central Baltic-programmet

  Interreg-programmet Central Baltic öppnar nya utlysningar för små och större projekt inom alla programmets sakområden. Informationstillfällen kommer även anordnas för intressenter att ta del av mer information om processen och lära sig mer om programmet.

  30 november 2022


 • EU-kommissionens höstliga ekonomiprognos

  EU-kommissionen har publicerat höstens ekonomiska prognos för EU och medlemsländerna som presenteras fyra gånger per år. Prognosen visar på en vändpunkt för ekonomin med en sjunkande ekonomisk tillväxt och fortsatt hög inflation.

  23 november 2022


 • COP15 i Montréal

  FN:s konvention om biologisk mångfald (COP15) äger rum i Montréal mellan den 7 och19 december. Målet med konventionen är att ta fram en ny strategisk plan för biologisk mångfald som ska ersätta den tidigare planen som slutade gälla 2020.

  23 november 2022


 • Vill du lära dig mer om ett nytt europeiskt Bauhaus?

  ERRIN-nätverket bjuder in sina medlemmar till ett informationstillfälle för att lära sig mer om EU-initiativet ett nytt europeiskt Bauhaus.

  23 november 2022


 • Informationstillfälle för nya utlysningar inom Kreativa Europa

  Kulturrådet anordnar tillsammans med International Resource Office fem frukostwebbinarier för att diskutera lanseringen av en ny utlysning och dess prioriteringar inom EU-kommissionens kulturprogram Kreativa Europa.

  16 november 2022


 • Lifelong learning week 2022

  Lifelong Learning Platform anordnar mellan den 28 november och den 2 december sin årliga konferens lifelong learning week. Konferensen äger rum i Bryssel och fokuserar på hur investeringar inom utbildning och lärande kan utgöra en allmän nytta.

  16 november 2022


 • Östersjöprogrammets andra ansökningsomgång för små- och huvudprojekt

  Östersjöprogrammet har öppnat en andra ansökningsomgång för privata och offentliga aktörer att söka medel för att genomföra små- och huvudprojekt. Ansökningsomgången öppnade den 20 oktober och erbjuder stöd till projekt som stärker samarbete och innovativ utveckling bland programmets medlemsländer runt Östersjön.

  16 november 2022


 • Nya överenskommelser om lagförslag i Fitfor55

  Europaparlamentet och ministerrådet har kommit överens om två nya preliminära överenskommelser till lagförslag ur EU:s klimatpaket Fitfor55 som sätter skarpare mål för att minska växthusgasutsläpp inom unionen och dess medlemsländer. Överenskommelserna gäller EU:s förordning om ansvarsfördelning och att stärka regelverket för LULUCF- sektorn med mer ambitiösa mål.

  16 november 2022


 • Save the date: Science|Business årliga nätverkskonferens

  Den 7 februari 2023 är det dags för nätverket Science|Business årliga konferens inom forskning och innovation. Årets konferens har ett globalt perspektiv där man diskuterar den senaste tekniken och forskningen som kan bidra till en hållbar framtid.

  9 november 2022


 • ICO-WHO-konferens om tobakskontroll

  Den 2 december anordnar ICO-WHO sin sjätte konferens om tobakskontroll. Under konferensen presenteras hur kontrollen av tobaksanvändning ser ut globalt och hur existerande riktlinjer blir allt hårdare för att få ett slut på tobaksepidemin och de hälsoskador den åstadkommer.

  9 november 2022


 • EU-kommissionen investerar 3 miljarder i innovativ ren teknik via EU:s innovationsfond

  EU-kommissionen investerar 3 miljarder euro i innovativa projekt för ren teknik i syfte att bidra till ett slut på beroendet av rysk gas och olja.

  9 november 2022


 • FN:s klimatkonferens COP27

  FN:s klimatmöte COP27 pågår nu för fullt och avslutas den 18 november. Mötet hålls i år i Sharm El Sheik, Egypten, där stats- och regeringschefer från FN:s medlemsländer diskuterar nya klimatöverenskommelser. Årets möte kommer till stor del handla om finansieringen av klimatåtgärder för utvecklingsländer.

  9 november 2022


 • Ny överenskommelse förbjuder försäljningen av fossilbilar efter 2035

  EU-institutionerna kom den 27 oktober överens om ett lagförslag som förbjuder försäljningen av fossildriva bilar och lätta lastbilar efter år 2035. Förslaget ingår i EU:s lagstiftningspaket Fit for 55 som utgörs av en samling förslag med syftet att uppnå EU:s klimatmål.

  2 november 2022


 • Nya utlysningar inom fonden för ett sammanlänkat Europa digital

  Nu har nya utlysningar inom fonden för ett sammanlänkat Europa digital öppnat med en budget på totalt 277 miljoner euro. Medlen ska gå till projekt som främjar investeringar i digital uppkoppling och infrastruktur.

  2 november 2022


 • EU mission för anpassningar till klimatförändringarna

  25 november är det sista datumet för att gå med i EU:s mission ”Anpassningar till klimatförändringarna”. Som en del av Horisont Europa riktar sig satsningen till att stötta regioner, kommuner och städers motståndskraft mot klimatförändringarna.

  2 november 2022


 • EU-kommissionen föreslår nya regler för ren luft och vatten

  EU- kommissionen har den 26 oktober presenterat nya skärpta regler för luftföroreningar, avloppsrening och grund- och ytvatten. Reglerna ska leda till att helt få bort luftföroreningar till 2050 och bidra till ett mer hälsosamt klimat för både människor och ekosystem.

  2 november 2022


 • På gång inom EU hösten 2022

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger varje halvår ut en skrift om aktuella EU-frågor och har nu publicerat höstens utgåva. Skriften tar upp nio prioriterade frågor där SKR generellt sett vill se ett större regionalt och kommunalt inflytande samt en större flexibilitet inom EU-politiken för lokala skillnader.

  26 oktober 2022


 • Avslutningskonferens för projektet IN-4-AHA

  En avslutande konferens för projektet IN-4-AHA anordnas i hybridformat den 7 december 2022. Projektet som pågått under den senaste två åren har fokuserat på innovation för aktivt och hälsosamt åldrande och med att göra hälso-sjukvårdsystemen mer motståndskraftiga.

  26 oktober 2022


 • Förslag på nya åtgärder för att stötta små och medelstora företag genom energikrisen

  Sammanhållningspolitikens resurser ska användas till att stötta privatpersoner och små och medelstora företag att klara stigande energipriser enligt ett nytt förslag från EU-kommissionen. Förslaget innebär att oanvända medel på upp till 40 miljarder euro från föregående programperiod 2014-2020 ska utnyttjas till detta ändamål.

  26 oktober 2022


 • EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

  EU-kommissionens arbetsprogram för 2023 presenterades den 18 oktober och den innehåller de fokusområden och initiativ EU-kommissionen kommer att arbeta med under nästkommande år.

  26 oktober 2022


 • Rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner

  Den 11 oktober presenterade Europeiska regionkommittén sin årliga rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner. Rapporten fungerar som underlag till EU:s politiska beslut och visar vilka utmaningar man står inför.

  19 oktober 2022


 • Europeiska forumet för sysselsättning och sociala rättigheter

  EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, sociala frågor och inkludering kommer den 16-17 november anordna sitt första forum för sysselsättning och sociala rättigheter. Under forumet, som kommer bli årligt återkommande, kommer man diskutera hur sociala rättigheter påverkas av den gröna omställningen och de konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina orsakat.

  19 oktober 2022


 • Konferens om transportinnovation

  Mellan 30 november och 1 december hålls den årliga POLIS-konferensen som är ett tillfälle för städer och regioner att dela med sig av framgångar på transportområdet och diskutera med experter på området.

  19 oktober 2022


 • Ny utlysning för genomförandet av New European Bauhaus riktade mot innovativa städer

  Det europeiska stadsinitiativet (EUI), vilket ingår inom ramen för ERUF, öppnade den 11 oktober en ny utlysning på 50 miljoner euro för projekt som ska främja en hållbar utveckling i städer. Projekten ska ha en tydlig koppling till det nya europeiska Bauhaus och följa dess princip om att bygga en vacker livsmiljö för alla medborgare i unionen.

  19 oktober 2022


 • Ny utlysning av EU-kommissionens representation i Sverige om kommunikationsprojekt:

  EU-kommissionens representation i Sverige lanserar en ny utlysning som öppnar i oktober där kommunikationsprojekt som ska främja en dialog om aktuella EU-ämnen kan ansöka om finansiering.

  12 oktober 2022


 • Överenskommelse om förslag stärker hälsosamarbetet i unionen

  Europaparlamentet har röstat igenom två lagförslag som utgör en del av arbetet med att skapa den europeiska hälsounionen. Förslagen handlar om att stärka folkhälsosamarbete på EU-nivå och ge fler befogenheter till den europeiska smittskyddsmyndigheten.

  12 oktober 2022


 • Reflektionspapper om sammanhållningspolitikens framtid

  Hur kommer framtidens sammanhållningspolitik se ut? Det är vad nätverket CPMR frågar sig i ett nytt reflektionspapper som lägger fram fem möjliga scenarion om framtiden.

  12 oktober 2022


 • Regionkommitténs handbok för implementering av den gröna given på lokal och regional nivå

  Regionkommittén har publicerat en handbok för lokala och regionala aktörer som är till för att hjälpa dem implementera den gröna omställningen.

  5 oktober 2022


 • Nytt kulturarvscentrum

  Programmet Kreativa Europa har öppnat en ny utlysning om etableringen av ett nytt europeiskt centrum för kulturarv. Kulturarvscentrumet ska bestå av en webbaserad plattform där kunskap enkelt kan spridas och aktörer som är aktiva inom kultursektorn kan utbyta erfarenheter.

  5 oktober 2022


 • EU-kommissionen uppmanar till modernisering av minimiinkomstsystem

  I och med ökande inflationer och levnadskostnader råder EU-kommissionen medlemsländerna att se över sina minimiinkomstsystem för att göra dem effektiva och stabila samt kunna hantera framtida ekonomiska besvär.

  5 oktober 2022


 • Nya regler för skadeståndsansvar gällande produkter och artificiell intelligens

  EU-kommissionen presenterade den 28 september två nya förslag för att anpassa reglerna för skadeståndsansvar gällande produkter och artificiell intelligens (AI) till att passa den digitala tidsåldern. De nya reglerna innebär ett starkare skydd för konsumenter och en mer likvärdig ställning för tillverkare. De syftar även till att främja AI-sektorn genom bättre skyddsåtgärder.

  5 oktober 2022


 • Urbact IV: Nytt EU program för stöd till städer

  Programmet Urbact IV blev officiellt antaget av EU-kommissionen den 19 september. Programmet syftar till att hjälpa städer i sitt arbete med den gröna och digitala omställningen genom nätverkande och kapacitetshöjande aktiviteter.

  5 oktober 2022


 • EU-granskning av Sveriges miljöarbete

  Sverige fårkritik för sitt miljöarbete i den senaste granskningen från EU-kommissionen. Stora brister förekommer främst vad gäller naturskydd, materialåtervinning och antalet områden med sämst klassificering enligt naturvårdsdirektivet. Sverige ligger däremot på topp i EU när det kommer till miljöinnovation.

  28 september 2022


 • Nytt stöd till kommuner och städer via artificiell intelligens

  Vinnova och AI Sweden genomför en ny kraftsamling för verksamhetsutveckling i användandet av artificiell intelligens (AI) hos kommuner och civilsamhället. Kraftsamlingen som pågår under fyra år ska bidra till en bättre förståelse för hur AI kan användas inom offentlig förvaltning.

  28 september 2022


 • Kultur som en drivande faktor för hållbar utveckling

  En europeisk expertgrupp med stöd från EU-kommissionen har nyligen presenterat en rapport om kulturens delaktighet för att uppnå hållbar utveckling kallad ”Stormy times. Nature and humans: cultural courage for change”

  28 september 2022


 • Regeringen fattar beslut om strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken

  Den svenska regeringen har fattat beslut om den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och väntar nu på godkännande från EU-kommissionen.

  28 september 2022


 • Europeiska hälsounionen: ny EU-strategi för ökad och bättre cancerscreening

  EU-kommissionen presenterade den 20 september en ny strategi för ökad och bättre cancerscreening. Strategin ingår i EU:s plan mot cancer och utgör en del i arbetet för en starkare och mer motståndskraftig hälsounion.

  28 september 2022


 • EU4Health öppnar ansökan för nya utlysningar

  Nya utlysningar har nu öppnat inom hälsoprogrammet EU4Health. Projekt inom området för cancer och icke-överförbara sjukdomar samt offentliga upphandlingar för hälso- och sjukvården förväntas finansieras av dessa utlysningar.

  21 september 2022


 • EU-kommissionen lägger fram nytt förslag om förbud av produkter tillverkade genom tvångsarbete

  EU-kommissionen har tagit fram ett förslag om att förbjuda produkter gjorda genom tvångsarbete på EU:s inre marknad. Förbudet täcker både produkter som tillverkats inom EU och importerade produkter.

  21 september 2022


 • Save the date: Europeiska forskning- och innovationsdagarna 2022

  De europeiska forsknings- och innovationsdagarna är EU-kommissionens årliga flaggskeppsevenemang för forskning och innovation och kommer i år att anordnas digitalt den 28-29 september. Det är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om det senaste inom EU:s forsknings- och innovationspolitik och tillfälle ges även för nätverkande på den digitala plattformen.

  21 september 2022


 • ECHAlliance: Konferens inom ramen för rörelsen the Digital Health Society (DHS)

  Den fjärde konferensen inom rörelsen the Digital Health Society (DHS) pågår under två dagar online. Temat i år är hur digitala tjänster kan användas som verktyg för att stödja återhämtningen av världens hälsosystem.

  21 september 2022


 • Open Call – COST Actions

  Ansökningsperioden till forskningsnätverken COST Actions har nu öppnats och sista datumet för ansökan är den 20 oktober 2022. COST erbjuder nätverksmöjligheter för forskare och innovatörer inom nätverksprogram som kallas COST Actions.

  14 september 2022


 • En ny europeisk vårdstrategi för vårdgivare och patienter

  EU-kommissionen har idag lagt fram en ny strategi för vård och omsorg som syftar till att säkerställa tillgängligheten av en prisvärd vård av hög kvalitet. I strategin ingår åtgärder för att förbättra vårdsektorn, kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden och att öka tillgängligheten för tidig barnvård.

  14 september 2022


 • Nya åtgärder för att hantera energikrisen

  Under veckan har EU-kommissionen tillsammans med ministerrådet arbetat hårt med att lägga fram förslag på nya åtgärder för att hantera energikrisen i Europa. Ministerrådet höll ett extrainsatt möte i fredags (9/9) och EU-kommissionen presenterade ett förslag den 14/9.

  14 september 2022


 • Talet om tillståndet i unionen av President von der Leyen

  EU-kommissionens president Ursula von der Leyen höll idag (14/9) sitt årliga tal riktat till unionen och dess medborgare där hon diskuterade unionens motgångar och framsteg under året och framtida utmaningar. Talet pågick under en timme och ett stort fokus låg på de problem som Rysslands invasion av Ukraina lett till både för energisektorn och demokratin.

  14 september 2022


 • Webbinarium om effektiva hälsoinvesteringar för långtidscovid

  Webbinariet som hålls den 18 oktober 2022 kommer handla om hur långtidscovid påverkar våra hälso- och sjukvårdsystem samt effektiva investeringar.

  14 september 2022