Region Östergötland

Aktuellt inom EU

EU

EU-kontoret bevakar främst de frågor som ryms inom Region Östergötlands uppdrag, det vill säga regionala utvecklingsfrågor och hälso- och sjukvårdsfrågor. Inom regional utveckling ingår exempelvis områdena näringsliv, miljö/klimat, arbetsmarknad, kultur och friluftsliv, samt transporter. 

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och ansökningsomgångar, samt att rapportera från olika konferenser.

 • Samråd: LIFE-programmets kommande arbetsprogram

  EU-kommissionen har inlett ett öppet samråd om LIFE-programmets kommande arbetsprogram.

  1 april 2020


 • Ministerrådet antar åtgärder för omedelbar frigöring av 37 miljarder euro till följd av Covid-19-krisen

  Ministerrådet har antagit två lagstiftningsakter för att snabbt frigöra finansiering från EU: s budget för att hantera Covid-19-krisen. En av rättsakterna ändrar reglerna för struktur- och investeringsfonderna, medan den andra utvidgar räckvidden för EU: s solidaritetsfond.

  1 april 2020


 • EU tar tillfälligt bort krav som tvingat flygplan att avgå utan passagerare under Covid-19-krisen

  Trots att efterfrågan på flyg minskat avsevärt sedan utbrottet av det nya coronaviruset så har många flygavgångar, ibland helt utan passagerare, alltjämt avgått. Detta med anledning av en EU-lag som förpliktat flygbolagen att använda minst 80% av sina tilldelade avgångs- och landningstider. Europaparlamentet och ministerrådet har nu enats om att ta bort kravet till och med den 24 oktober 2020.

  1 april 2020


 • EU-kommissionen öppnar för ändringar i EU:s flerårsbudget för att hantera Covid-19-krisen

  I ett uttalande sade kommissionsordförande Ursula von der Leyen att den kommande flerårsbudgeten kan komma att ändras för att hjälpa medlemsländerna återhämta sig från den ekonomiska skada som orsakats av coronaviruspandemin. Den nuvarande flerårsbudgeten kan även komma att förlängas med ett år då förhandlingarna om nästa budget försvårats under rådande omständigheter.

  1 april 2020


 • Regionkommittén fastställer handlingsplan för att stödja lokala och regionala myndigheters arbete med coronaviruspandemin

  Handlingsplanen innefattar lanseringen av en plattform för kunskapsutbyte och praktisk information om EU:s åtgärder och finansieringsmöjligheter.

  1 april 2020


 • 25 EU-länder genomför gemensam upphandling av skyddsutrustning

  En gemensam upphandling av personlig skyddsutrustning har varit slutförts med gott resultat. Upphandlingen omfattar masker av typ 2 och 3, handskar, skyddsglasögon, ansiktssköldar, kirurgiska masker och overaller. Utrustningen kommer att vara tillgänglig två veckor efter att medlemsländerna tecknat kontrakt med anbudsgivarna.

  25 mars 2020


 • EU-kommissionen presenterar råd gällande implementeringen av riktlinjerna för gränskontroller av gods

  Råden kompletterar de riktlinjer för gränskontroller av gods som presenterades under förra veckan med ytterligare rådgivning som syftar till att underlätta för godstransporter inom hela EU under den rådande pandemin. Medlemsländerna uppmanas att upplåta särskilda körfält - så kallade ’’green lanes’’ - för godstrafik som passerar landsgränser.

  25 mars 2020


 • EU-kommissionen presenterar ny jämställdhetsstrategi

  Den 5 mars presenterades EU-kommissionens nya jämställdhetsstrategi för perioden 2020-2025. Strategin ska bidra med ett jämställdhetsperspektiv i samtliga EU:s politikområden.

  25 mars 2020


 • Deadline för ansökningar till European Week of Regions and Cities 2020 förlängs till den 17 april

  Med hänsyn till den rådande pandemin har arrangörerna av European Week of Regions and Cities (EWRC) beslutat att förlänga ansökningsprocessen till och med den 17 april 2020.

  25 mars 2020


 • EU kan inleda medlemskapsförhandlingar med Albanien och norra Makedonien

  Europeiska rådet väntas i veckan ge grönt ljus till Albanien och norra Makedonien att inleda medlemskapsförhandlingar med EU.

  25 mars 2020


 • EU:s verktyg och mekanismer vid kris

  Hittills har olika åtgärder vidtagits i olika länder i gensvar mot utbrottet av Coronaviruset. Genom EU finns dock förutsättningar för en bättre koordinering inom och mellan medlemsländerna. Nedan följer en sammanfattning av olika verktyg och mekanismer som EU kan använda i denna typ av situation.

  18 mars 2020


 • EU-kommissionen föreslår 37 miljarder euro för att lindra effekterna av Coronaviruset

  Till följd av Coronavirusets spridning och de effekter de inneburit så har EU-kommissionen inte bara föreslagit att medlemsländerna får större flexibilitet för hur de sköter sina budgetar men även att en stor summa kommer att utbetalas från EU:s budget. Medlen riktar sig främst till den europeiska hälso- och sjukvårdssektorn, stöd till små- och medelstora företag samt till arbetsmarknadsinsatser.

  18 mars 2020


 • Coronaviruset – vad gör EU?

  EU har begränsad kompetens vad gäller hälso- och sjukvårdsområdet vilket gör att den roll EU:s institutioner har är främst inom samordning och stöttning av medlemsländernas egna åtgärder. En något förenklad bild är att EU främst arbetar med tre spår; begränsa smittspridningen, stötta ekonomin och se till så den inre marknaden fungerar så till den grad att exempelvis nödvändiga leveranser kan passe

  18 mars 2020


 • Utlysningar inom EU:s hälsoprogram

  EU:s hälsoprogram har lanserat sju nya utlysningar som har deadline den 3 juni 2020.

  18 mars 2020


 • EU-kommissionen antar handlingsplan för den cirkulära ekonomin

  Handlingsplanen antas inom ramen för arbetet med den gröna given för Europa och innehåller initiativ för produkters hela livscyklar.

  18 mars 2020


 • EU:s industristrategi presenterad

  EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för industrin i Europa. Fokus ligger på de särskilt prioriterade övergångarna till klimatneutralitet och digitalt ledarskap och en rad åtgärder för att stödja stora och små industriaktörer återfinns i strategin.

  18 mars 2020


 • EU-kommissionen föreslår att 2021 blir det europeiska järnvägsåret

  Som en del av arbetet med den gröna given för Europa föreslog EU-kommissionen att 2021 ska bli det europeiska järnvägsåret. Syftet är att främja järnvägen som ett hållbart, innovativt och säkert transportmedel genom att belysa dess fördelar och återstående utmaningar.

  11 mars 2020


 • Horisont 2020: 350 miljoner euro till hållbar innovation i små och medelstora företag

  Inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020 utlyses nu en satsning på 350 miljoner till små och medelstora företag. Utlysningen är öppen till och med den 19 maj 2020.

  11 mars 2020


 • Dela med dig av lokalt kulturarv i EU:s Cultural Heritage in Action

  För att uppmärksamma den kulturella mångfalden i Europa lanserar EU-kommissionen nu projektet Cultural Heritage in Action. Projektet kommer föra samman lokala och regionala beslutsfattare för att utbyta goda exempel och samverka kring kulturarvsfrågor.

  11 mars 2020


 • Nomineringen öppnad till årets Regiostars-pris

  Ansökningar är nu öppnade till Regiostars Awards som kommer delas ut under European Week of Regions and Cities (EWRC) i oktober 2020. Priset uppmärksammar särskilt innovativa projekt som är finansierade av EU:s strukturfonder. Nominera ditt projekt senast den 9 maj.

  11 mars 2020


 • Få svenskar jobbar i EU:s institutioner

  En granskning genomför av Europaportalen visar att det råder ett underskott av svenska tjänstepersoner i EU:s institutioner. Samtidigt är tjänstepersoner från bland annat Belgien och Grekland kraftigt överrepresenterade i förhållande till sin folkmängd.

  4 mars 2020


 • EU-kommissionens årliga landrapporter publicerade

  Sverige får beröm för arbetet med innovation och forskning samt arbetet mot penningtvätt. Samtidigt framförs kritik avseende fortsatt hög belåningsgrad hos hushållen samt avsaknad av mobilitet på hyresmarknaden.

  4 mars 2020


 • Ny mandatperiod inleds för Europeiska Regionkommittén

  I februari påbörjades en ny mandatperiod i Europeiska Regionkommittén. Inför den nya mandatperioden har flera svenska kommun- och regionpolitiker utnämnts till viktiga poster i partigrupper, utskott och arbetsgrupper.

  4 mars 2020


 • EU:s institutioner ställer in externa evenemang på grund av Coronaviruset (COVID-19) i Europa

  I gensvar mot utbrottet av viruset COVID-19 ställer Europaparlamentet in samtliga externa evenemang under tre veckors tid och EU-kommissionen ger fem kommissionärer i uppdrag att samordna arbetet med att förhindra virusets spridning.

  4 mars 2020


 • EU:s digitala strategi

  Under förra veckan lanserade EU-kommissionen sin digitala strategi bestående av tre dokument rörande digitalisering, artificiell intelligens och data. Strategin syftar till att göra Europa rustat för den digitala tidsåldern och täcker allt ifrån IT-säkerhet till infrastruktur med betoning på individens rättigheter.

  26 februari 2020


 • EU-kommissionen välkomnar Stockholmsdeklarationen om trafiksäkerhet

  Mellan den 19 och 20 februari samlades delegater från mer än 80 länder i Stockholm för att diskutera den globala trafiksäkerheten. Under konferensen offentliggjordes den så kallade Stockholmsdeklarationen vilket är ett politiskt dokument med fokus på internationellt samarbete för att förbättra trafiksäkerheten. Dokumentet ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med trafiksäkerhet i världen.

  26 februari 2020


 • EU:s hälso- och sjukvårdskoalitions-konferens 2020

  Mellan den 4 och 5 maj äger EU:s hälso- och sjukvårdskoalitions-konferens rum vid det flamländska parlamentet i Bryssel. Konferensen syftar till att utveckla konkreta åtgärder baserat på koalitionens antagna rekommendationer och riktar sig till både intressenter som är aktiva inom hälso- och sjukvårdsområdet och beslutsfattare.

  26 februari 2020


 • Östergötland näst mest aktiv i Central Baltic-programmet 2014-2020

  Östergötland har mellan 2014-2020 deltagit i 15 projekt inom samarbetsprogrammet Central Baltic. Detta gör Östergötland till det näst mest aktiva länet i programmet efter Stockholm.

  26 februari 2020


 • Samråd: Direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen

  EU-kommissionen (DG-MOVE) bjuder in lokala och regionala myndigheter till att tycka till om direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. Sista dag att svara på samrådet är den 26 mars 2020.

  19 februari 2020


 • Konferens: Europeiska turistdagen 2020

  Den 5 maj 2020 går årets upplaga av den europeiska turistdagen av stapeln i Bryssel. Årets konferens kommer att fokusera på turismens kopplingar till EU:s klimatmål under temat ’’Europeisk turism leder till en grönare framtid’’.

  19 februari 2020


 • Förhandlingarna om långtidsbudgeten fortsätter under nytt ordförandeskap i ministerrådet

  Under torsdagen träffas återigen samtliga EU-länders stats- och regeringschefer i Bryssel för att fortsätta förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Inför toppmötet har Europeiska rådets nye ordförande, Charles Michel, efter bilaterala möten med samtliga medlemsländers stats- och regeringschefer, lagt fram ett nytt kompromissförslag för förhandling.

  19 februari 2020


 • Samråd: Färdplan för ’’från jord till bord’’-strategin

  EU-kommissionen bjuder in berörda sektorer, företag, myndigheter och medborgare att ge sina synpunkter på den nyligen publicerade ’’från jord till bord’’-färdplanen. Samrådet är öppet under 4 veckor och stänger 16 mars 2020.

  19 februari 2020


 • Samråd: EU:s plan för cancerbekämpning

  EU-kommissionen bjuder in till samråd om EU:s strategi för att bekämpa cancer. Svaren på samrådet ska forma strategin genom att identifiera nyckelområden och utforska framtida åtgärder inom cancervården. Slutdatum för att svara på samrådet är den 28 april.

  12 februari 2020


 • Region Östergötlands EU-årsöversikt är här!

  Vi har under hösten arbetat fram Region Östergötlands EU-årsöversikt för 2020. I den kan man bland annat läsa om våra prioriterade påverkansfrågor för året, EU:s långsiktiga utveckling, vad som är aktuellt inom EU och mycket mer.

  12 februari 2020


 • Tankesmedjan KEA publicerar artikel om EU:s kulturpolitik

  Hur kan vi karaktärisera EU:s ingripande i kulturpolitiken? Trots att kultur inte är ett område där EU har lagstiftande kompetens (och budgeten motsvarar en medelstor Hollywoodfilm) så har unionen successivt byggt en kulturpolitik under de senaste 40 åren. Hur detta gick till beskrivs i en ny artikel från tankesmedjan KEA.

  12 februari 2020


 • EU-kommissionen höjer ambitionsnivån för omställningen av hela livsmedelskedjan

  Historiskt sett har EU:s jordbrukspolitik varit fokuserad på närproduktion. I och med EU-kommissionens nya ’’jord till bord’’-strategi väntar vi oss ett ökat fokus på senare delar av livsmedelskedjan. EU-kontoret har tagit del av en läckt handlingsplan för denna strategi.

  5 februari 2020


 • Den parlamentariska intergruppen för den sociala ekonomin (SEIG) är återigen aktiv

  Den 21 januari hölls ett första möte för den nygamla parlamentariska intergruppen för den sociala ekonomin (SEIG). SEIG har varit aktiva sedan 1990 och har kunnat visa upp positiva resultat. Intergruppen återlanseras nu efter att ha varit pausad sedan EU-valet 2019.

  5 februari 2020


 • Kurs: Horisont 2020 ur en administrativ synvinkel

  Torsdagen den 2 april kommer innovationsmyndigheten Vinnova hålla en grundkurs för dig som vill veta mer om det finansiella regelverket inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Kursen hålls i Stockholm och riktar sig till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt.

  5 februari 2020


 • Nu börjar planeringen av EWRC 2020

  12-15 oktober i år äger den 16:e upplagan av European Week of Regions and Cities (EWRC) rum i Bryssel. Evenemanget är ett tillfälle för europeiska städer och regioner att mötas, byta erfarenheter och lyfta upp goda exempel från genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik.

  5 februari 2020


 • EU-kommissionen presenterar arbetsprogram för 2020

  I arbetsprogrammet beskrivs det arbete som den nya kommissionen planerar att genomföra under 2020. Detta arbete kommer att vara tongivande för kommissionens hela mandatperiod som sträcker sig fram till 2024.

  5 februari 2020