Region Östergötland

SKR har släppt årets första utgåva av ’’På gång inom EU’’

[2021-02-10]

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har utkommit med ny upplaga av ”På gång inom EU”. Vårens upplaga fokuserar främst på EU:s återhämtningsplan, hälso- och sjukvårdsområdet samt klimat- och miljö.

Nu har SKR publicerat den senaste utgåvan av ”På gång inom EU” vilken behandlar EU-frågor som påverkar våra svenska regioner och kommuner. Dokumentet utkommer två gånger per år, en gång under våren och en gång under hösten. Efter höstens tuffa förhandlingar som slutligen resulterade i en ny långtidsbudget och återhämtningsfond, skiner vårens upplaga särskilt ljus på genomförandet av långtidsbudgeten och återhämtningsfonden (Next Generation EU) som ska leda unionen genom efterdyningarna av coronakrisen och bidra till den ekonomiska återhämtningen. Aktuellt är även EU-kommissionens förslag om direktiv för minimilöner, genomförande av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 samt hälso- och sjukvårdsområdet i och med den nyligen inledda Covid-19 vaccineringen runt om i Europa, samt det nya sektorprogrammet ”EU för hälsa”.

SKR har dessutom inför året 2021 utkommit med åtta prioriterade EU frågor som ingår i SKR:s verksamhetsplan för 2021. Dessa presenteras i det inledande avsnittet i ”På gång inom EU” 2021. För varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt förväntade resultat. Nedan följer årets prioriterade EU-frågor:

  1. EU:s migrations- och asylpakt.
  2. Den sociala dimensionen av EU genom en rättvis och inkluderande återhämtning för alla.
  3. Översyn av statsstödsregler och riktlinjer.
  4. EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar.
  5. Ett klimatneutralt EU 2050.
  6. Mobilitet och infrastruktur.
  7. Horisont Europa.
  8. EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik. Klicka här för mer information.

För att komma till skriften, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95