Region Östergötland

Rapport: Pandemins effekter på kultursektorn

[2021-03-10]

Ny EU-rapport menar att regionerna har en viktig roll för att motverka de negativa effekterna som Covid-19-pandemin orsakat kultursektorn.

EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning (CULT) har i en rapport analyserat pandemins effekt på de kulturella och kreativa sektorerna. I rapporten belyser utskottet främst den negativa effekt som pandemin orsakat kultursektorn. Krisen har lyft fram den mycket sårbara positionen för många arbetare inom de kreativa och kulturella sektorerna, såsom konstnärer, frilansare eller tillfälligt anställda. De kraftiga restriktionerna och de återkommande nedstängningarna av samhället har förhindrat sammankomster och utövande av kultur, detta har orsakat osäkra inkomstkällor för kulturarbetare samt att många kulturföretag gått i konkurs.

Regioner är viktiga för att motverka skada på kultursektorn

Trots att kultursektorn tagit mycket stryk av pandemin på grund av sin låga motståndskraft menar utskottet att digitalisering av kultur samt EU:s regioner kan motverka de negativa effekterna av pandemin på kultursektorn. Genom ökad digital konsumtion och utövande av kultur online kan vi återigen öka kultursektorns motståndskraft och arbetstrygghet. Pandemin har lett till ett ökat tvärsektoriellt samarbete och genom ökad digitalisering och gemensamma plattformar för internationell samverkan kan regionerna se till att kultursektorn återhämtar sig efter pandemin. Regionerna uppmanas i rapporten att utveckla en strategi för regionalt kultursamarbete, att främja tvärsektoriella samarbeten och uppmärksamma kulturens roll i det regionala tillväxtarbetet.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95