Region Östergötland

Portugal tillträder som ny ordförande i ministerrådet

[2021-01-20]

Den 1 januari 2021 tillträdde Portugal som ny ordförande i europeiska unionens råd (även kallat ministerrådet). Portugals ordförandeskap kommer som väntat präglas av arbetet med den pågående globala krisen men också ökat fokus på ett starkare, jämlikare och hållbarare EU.

Efter en tuff höst av intensiva brexitförhandlingar med Storbritannien samt svåra budgetförhandlingar som präglades av stor ovisshet efter Ungerns och Polens budget-veton, lämnade Tyskland vid årsskiftet över ordförandeklubban till Portugal som från och med den 1 januari 2021 – 30 juni 2021 tar över ansvaret att driva rådets arbete framåt. Portugal ingår i en ordförandeskapstrio med Tyskland som tillträdde den 1 juli 2020 fram till årsskiftet, samt Slovenien som tillträder sist efter Portugal den sista juni detta år.

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan unionens medlemsländer var sjätte månad i ett system av en trio, där trion utarbetar en agenda av gemsamma politiska mål under den 18-månadersperiod som de tre länderna agerar ordförande i rådet. Portugal har offentliggjort att deras prioriteringar är att gynna en innovativ och framåtblickande union vars verksamhet bygger på solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Den nuvarande ordförandeskapstrion tillträdde mitt i den pågående coronapandemin. Arbetet har därmed präglats av unionens hanterande av den globala kris kopplat till den fleråriga långtidsbudgeten (MFF). Några av de prioriterade områdena från det föregående tyska ordförandeskapet kommer försatt att dominera under Portugals tid som ordförande. Dessa prioriteringar är främst: Brexit och den framtida relationen med Storbritannien, EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond (Next generation EU). Utöver dessa prioriteringsområden förväntas Portugal att fokusera på följande områden:

  • Vaccinationsstrategin
  • Stärka EU:s motståndskraft
  • Främja förtroendet för den sociala pelaren
  • Främja en hållbar återhämtning
  • Påskynda en rättvis och digital omställning

I nästkommande ordförandeskapstrio ingår Sverige tillsammans med Frankrike och Tjeckien. Trots att Sverige inte tillträder förrän den 1 januari 2023, har de svenska förberedelserna redan påbörjats inför den 18-månadersperiod som inleds av Frankrike i början av 2022. I förberedelserna har bland annat SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) börjat skissa på en verksamhetsplan samt inlett diskussion med regeringen gällande målsättning och prioriteringar under Sveriges ordförandeskapsperiod.

För mer information om Portugals ordförandeskap, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95