Region Östergötland

Öppet samråd om ny strategi för stadstrafiken

[2021-07-06]

Till och med den 23 september håller EU-kommissionen öppet för intressenter att lämna synpunkter gällande åtgärder för att sporra EU-länderna att utveckla stadstrafiksystem som är säkra, tillgängliga, inkluderande, överkomliga i pris, smarta, resilienta och utsläppsfria.

Detta initiativ syftar till att skapa ett EU-ramverk för medlemsstater, regioner och städer att utveckla säkra, tillgängliga, inkluderande, smarta, motståndskraftiga och utsläppsfri stadsmobilitet. Detta i linje med EU:s gröna giv och strategi för hållbar och smart mobilitet. Med initiativet ska EU bland annat uppnå sina åtaganden om minskning av klimatutsläpp inom transportsektorn och EU:s energi.  

En viktig del i detta kommer vara den stärkta rollen för stadsnoder i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), där transportnätverk är som viktiga möjliggörare för hållbar, effektiv och multimodal transport.

Klicka här för att svara på samrådet. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95