Region Östergötland

Öppet samråd gällande riktlinjerna för transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

[2021-02-17]

Var med och bidra med input gällande riktlinjerna för transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Nu bjuder EU-kommissionen in intressenter och berörda aktörer att lämna feedback gällande riktlinjerna för EU:s transportinfrastrukturstrategi. Samrådet är öppet till och med den 5 maj 2021.

EU:s ambition är att nå alla miljörelaterade mål inom ramen för EU: gröna giv, något som kräver förändringar i TEN-T-politiken. TEN-T är ett av unionens tre transeuropeiska nätverk. Det transeuropeiska nätverket för transport omfattar infrastruktur såsom vägar, järnvägar, inre vattenvägar, hamnar, flygplatser, navigeringssystem samt anordningar för överföring av gods mellan olika transportslag. EU:s transportinfrastrukturstrategi går ut på att underlätta transporter i Europa och minska regionala, ekonomiska och sociala skillnader genom att bygga en sammanlänkad infrastruktur för lufttrafiken, vägtrafiken, järnvägstrafiken och sjöfarten. TEN-T-politiken på så sätt viktig för att främja fri rörlighet av varor, tjänster och medborgare i hela EU.

Strategin bygger på förordning nr 1315/2013 som innehåller riktlinjer för:

-        EU:s och medlemsländernas investeringar i transportinfrastruktur

-        riktad finansiering med medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa och andra relevanta EU-program.

Samrådet är öppet till och med den 5 maj 2021.

För att svara på samrådet, klicka här.

 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95