Region Östergötland

Nytt läckt utkast om förnybarhetsdirektivet (RED)

[2021-06-23]

Enligt ett läckt utkast till direktivet om förnybar energi (RED) föreslår EU-kommissionen en satsning på havsvind- och solenergi, användande av ”koldioxidsnåla bränslen” samt skärper användandet av träd för bioenergi.

Förnybarhetsdirektivet är under revidering och den omarbetade lagstiftningen kommer att antas i mitten av sommaren (juli). Lagstiftningen fastställer ett bindande mål att öka andelen förnybara energikällor i EU:s energimix. EU:s mål är att hämta 38 - 40 procent av sin energi från förnybar energi till 2030 samt att definiera vad som räknas som en förnybar energikälla. Detta innebär ungefär en fördubbling av EU:s användning av förnybar energi, som för närvarande ligger på cirka 20 procent av unionens totala energimix.

Enligt det läckta utkastet föreslår EU-kommissionen införandet av "koldioxidsnåla" bränslen i direktivet, mer sol-och vindenergi samt skärper användning av träd som källa för biomassa.

Bakgrund

RED uppdaterades 2018 och målet var då att ca 32 procent av EU:s energimix år 2030 skulle bestå av förnybar energi. För att EU ska nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 måste andelen förnybara energikällor att öka. Här är RED ett viktigt EU-instrument för att främja användningen av förnybara energikällor då den fastställer bland annat hållbarhetskriterier och regler för förbränning av former av biomassa. Direktivet påverkar även annan energi-och klimatlagstiftning samt är förenlig med bland annat LULUCF-förordningen som omfattar markanvändning och avverkningsnivåer för skogsbruk.

Havsvind är framtidens energi

Det läckta reviderade utkastet visar att havsbaserad vindkraft kommer få ökat fokus och utgör en viktig pelare i utvecklingen av förnybar energi i EU. Utkastet fokuserar också på gränsöverskridande projekt samt gemensamt samarbete mellan medlemsländerna inom varje havsområde till 2050 för att underlätta utplacering av havsbaserad vindkraft för förnybar energi. Det finns även förslag om att ha en så kallad ”kontaktpunkt” eller ”one stop shop” med syfte att underlätta administrativa förfarandet vid ärenden om produktion av energi från förnybara energikällor. Tanken är att de som vill utveckla produktion av energi från förnybara energikällor bara ska behöva gå in på en webbplats för att hitta vägledning genom hela förfarandet (one stop shop).

Kritiska röster

Det läckta utkastet föreslår att ändra definitionen av förnybara bränslen samt lägga till nya definitioner av förnybara bränslen såsom koldioxidsnåla bränslen och koldioxidsnålt väte. Införandet av koldioxidsnåla bränslen har väckt stor oro bland miljögrupper. De menar att införandet av dessa definitioner är ett steg mot att inkludera syntetiska gaser och försvaga definitionen av förnybart.

Utkastet tar även upp att primära skogar och skogar med hög biologisk mångfald, inte bör vara en källa för biomassa och kan komma att förbjudas att brukas för biomassa. Enligt utkastet överväger EU-kommissionen att inkludera en ny definition av ”högkvalitativt stamträ” och en striktare formulering om hur medlemsstaterna kan använda sin skogsbiomassa. Branschorganisationen Skogsindustrierna menar att icke-statliga miljöorganisationers lobbying bidragit till att förvränga bilden av koldioxidredovisning av bioenergin. De menar att det finns en risk att skogsägare, som ökar den biologiska mångfalden i sin skog, inte kan använda skörderester för bioenergi. Det finns också en risk att möjligheten att använda hållbar skogsenergi för fossil substitution blir begränsad.

För mer information klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95