Region Östergötland

Ny Vinnova rapport förslår strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

[2020-12-09]

Nu har Vinnova sammanställt en rapport som sätter ramen för svenska aktörer inom forskning och innovationssystemet. I rapporten presenteras 5 övergripande ambitioner som följs av en rad strategiska mål som konkretiserar hur de fem ambitionerna ska förverkligas.

Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) har tillsammans med Energimyndigheten, Formas, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Forte släppt en rapport där de presenterar ett förslag till en nationell strategi för Horisont Europa 2021-2027. Horisont Europa är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation som nu ersätter EU:s tidigare forskning-och innovationsprogram, Horisont 2020. Nu planerar EU det nya ramverket som ska lanseras nästa år och fortgå till år 2027.

Syftet med Horisont Europa är att bidra till en hållbar utveckling och att bekämpa klimatförändringarna. Programmet ska uppfylla visionen om ett välmående, konkurrenskraftigt, rättvist och hållbart samhälle, där strategin ska maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan aktörer på nationell och EU-nivå. Strategin vill dessutom understryka behovet av mer synergier mellan ramprogrammets insatser och nationella insatser än i tidigare ramproram.

Rapportens strategiförslag har arbetats fram genom analyser samt intervjuer och enkätsvar från olika forsknings- och innovationsaktörer. I framtagandet av rapporten har dessutom regionens egna medarbetare på EU-kontoret bidragit med underlag i formandet av strategin.

De fem ambitionerna om vad det svenska deltagandet ska ge är följande: 

 • världsklass när det gäller forskningskvalitet och innovationskraft
 • kunskap och kapacitet som säkerställer hållbar utveckling
 • effektiv delning av resurser och data
 • internationellt attraktiva aktörer och miljöer
 • ökat inflytande på den europeiska forsknings- och innovationspolitiken liksom på ramprogrammet.

De strategiska målen som tagits fram utifrån de fem ambitionerna har formulerats på följande sätt:

 • Sverige finns bland de främsta deltagarna vad gäller beviljade ansökningar
 • Sverige erhåller minst 3,7 procent av totalt beviljade medel
 • Svenska aktörer är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva samarbetspartners
 • Stärkt samordning med nationella satsningar och program ger framgångsrikt svenskt deltagande i Europa
 • Svenska finansiärer och forskningsutförare drar fördel av de europeiska partnerskapen för att stärka och påverka forskning och innovation i Europa
 • Svenska aktörer tar ledarskap i europeiska partnerskap inom svenska styrkeområden för att skapa starka forsknings-och innovationsmiljöer
 • Sverige är en stark kunskapsnation där spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande av den forskning och innovation som genereras i Horisont Europa ökar möjligheterna att möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft i hela Europa
 • Svenska aktörer drar nytta av och bidrar till forskningsinfrastrukturer, starka miljöer samt test- och demonstrationsanläggningar i Europa
 • Svenska aktörer påverkar på ett aktivt och framgångsrikt sätt Horisont Europa vad gäller inriktning, innehåll och genomförande
 • Deltagande i EU-kommissionens expertforum är attraktivt för svenska aktörer, vilkas deltagande i expertforum har ökat i omfattning och betydelse

Alla mål medför en ökning av dagens ambitionsnivå samt ett stärkt svenskt deltagande i alla ramprogrammets delar.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95