Region Östergötland

Ny EU-plan mot cancer

[2021-02-10]

Nu har EU-kommissionen presenterat en cancerplan som består av fyra centrala åtgärdsområden samt tio flaggskeppsinitiativ med flera ytterligare aktiviteter. Planen utgör en viktig del i EU-kommissionens arbete för att skapa en europeisk hälsounion och spänner över en rad olika politikområden.

Under föregående år diagnosticerades 2,7 miljoner människor i EU med cancer och ytterligare 1,3 miljoner människor dog i sjukdomen. Var nionde sekund får någon diagnosen och sjukdomen har katastrofala konsekvenser för vår hälsa, sjukvård och ekonomi. Om inte åtgärder vidtas beräknas cancerfallen öka med nästan 25 % fram till 2035, vilket skulle göra cancer till den främsta dödsorsaken i EU. Dessutom har Covid-19-pandemin gett allvarliga konsekvenser för cancervården då pandemin uppehållit viktiga cancerbehandlingar, bidragit till fördröjning i fastställande av cancer diagnos samt begränsat tillgången till läkemedel.

Bakgrund

Cancer anses vara ett av de största hoten mot folkhälsan och en av de vanligaste dödsorsakerna i EU efter hjärt-och kärlsjukdomar. Kampen mot cancer var en av EU-kommissionens folkhälsoprioriteringar redan före pandemin. Både EU-kommissionens hälsokommissionär Stella Kyriakides och EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, har framfört att cancerplanen är en hörnsten i den europeiska hälsounion som tillkännagavs i november förra året. I korthet innebär hälsounionen att stärka EU:s ramverk för hälsosäkerhet för att skapa ett kraftfullare mandat för EU-samordning i hälsonödlägen.

Den nya cancerplanen

Den nya cancerplanen presenterades under onsdagen förra veckan. Den består av fyra centrala åtgärdsområden med tio flaggskeppsinitiativ samt ett stort antal aktiviteter. I planen beskrivs en ny EU-strategi för förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, behandling och vård av cancer. Flaggskeppsinitiativen omfattar bland annat införandet av det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer, ett nytt kunskapscentrum för cancer, ett nytt cancerscreeningprogram och ett register över cancerrelaterad ojämlikhet m.m. Åtgärderna har sin utgångspunkt i forskning, ny teknik och innovation. Därmed stödjs cancerplanen av åtgärder som spänner över olika politikområden, allt ifrån sysselsättning, utbildning, socialpolitik och jämställdhet, via marknadsföring, jordbruk, energi, miljö och klimat, till transport, sammanhållningspolitik och beskattning.

Finansiering för att verkställa planen kommer främst komma från instrumenten Horisont Europa, EU för hälsa och ett digitalt Europa. Ca 4 miljarder euro beräknas vara avsatta för just canceråtgärder. Ett av målen är att möjliggöra delning av kompetenser och resurser inom EU till stöd för länder, regioner och städer som har mindre kompetens. Planen ska hjälpa forskare att utbyta resultat mellan medlemsstater och få tillgång till viktig data om möjliga orsaker till cancer och bra behandlingar. Detta ska i slutändan säkerställa att patienter i hela EU får tillgång till bättre vård. De fyra åtgärdsområdena är som följer;

  1. Förebyggande åtgärder genom aktioner som adresserar centrala riskfaktorer såsom tobak eller skadliga luftföroreningar. Målet är att minska andelen som använder tobak till under 5 % innan 2040, minska den skadliga alkoholkonsumtionen, miljöföroreningar och farliga ämnen.
  2. Åtgärder för tidig upptäckt av cancer genom bättre cancerbehandling och diagnostisering av cancer samt preventiva screeningsinsatser. Medlemsländerna får stöd att innan 2025 klara målet att 90 % av befolkningen som har rätt till screening av bröstcancer, livmoderhalscancer samt tjock- och ändtarmscancer också erbjuds screening. Till stöd för att nå detta mål kommer ett förslag om en plan för cancerscreening att presenteras.
  3. Diagnos och behandling genom åtgärder som kan ge bättre integrerad och övergripande cancervård och motverka ojämlik tillgång till god vård. Senast 2030 bör 90 % av de patienter som behöver det ha tillgång till nationella övergripande cancercenter som kopplas samman genom ett EU-nätverk. Ett nytt initiativ ”Cancerdiagnostik och behandling för alla” kommer att lanseras i slutet av 2021.
  4. Förbättrad livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare, medräknat rehabilitering, eventuella återkommande tumörer, metastaser och åtgärder för att bidra till social integration och återintegrering på arbetsplatsen. Initiativet ”Bättre liv för cancerpatienter” kommer att lanseras, med fokus på uppföljande vård.

Med anledning av lanseringen av EU-kommissionens nya cancerplan kommer POLITICO att anordna ett online seminarium som bland annat diskuterar om EU:s nya cancerplan gör tillräckligt för att ta itu med cancer-multimorbiditeter (förekomst av flera sjukdomar hos cancerpatienter) och biverkningar från cancerbehandling. Webbinariet anordnas den 24 februari kl. 08.45 – 11.00.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95