Region Östergötland

Historiskt klimatpaket mot ett klimatneutralt Europa till år 2050

[2021-09-01]

Under sommaren presenterade EU-kommissionen det historiska klimatpaketet ”Fit-for-55”. Målsättningen med paketet är att minska utsläppen med minst 55 procent fram till år 2030. Detta beskrivs vara avgörande för att förverkliga den europeiska gröna given med ambitionen att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent senast år 2050.

Den 14 juli 2021 presenterade EU-kommissionen det omfattande klimatpaketet ”Fit-for-55” som påskyndar takten av utsläppsminskningar för de kommande tio åren. Paketet består av ett antal lagförslag som skärper EU:s klimatpolitik med det övergripande syftet att säkerställa en rättvis, konkurrenskraftig och grön övergång till år 2030 och framåt. Detta för att kunna uppnå paketets grundläggande mål vilket är att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. Klimatpaketet med dess mål är en viktig del för att sedan kunna förverkliga EU-kommissionens initiativ ´den gröna given´, ett initiativ som strävar för ett klimatneutralt Europa till år 2050.

Klimatpaketet skärper åtta befintliga lagar och presenterar fem nya initiativ som kompletterar varandra. Detta innefattar politikområden och ekonomiska sektorer av klimat, energi och bränslen, transporter, byggnader, markanvändning och skogsbruk. Exempel på de presenterade förslagen är:

  • En skärpning av handel med utsläppsrättigheter och en utvidgning av denna handel i nya sektorer
  • Att införa en justeringsmekanism vid gränserna för koldioxidutsläpp (s.k. koldioxidtullar)
  • Ökad användning av förnybara energikällor
  • En snabbare utveckling av koldioxidsnåla transportsätt samt tillhörande infrastruktur och bränslen

I klimatpaketet ingår även förslaget om en ny social klimatfond. Med fonden ska medlemsländerna erbjudas särskilda medel för att kunna subventionera privatpersoners inventeringar i energieffektivitet, nya värme- och kylsystem samt renare mobilitet. Detta ska finansieras genom de inkomster som förväntas uppkomma från utsläppshandeln.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, gjorde följande uttalande i och med presentationen av klimatpaketet:

”… Europa var den första kontinenten som lovade att den skulle bli klimatneutral senast 2050, och nu är vi först med att presentera en konkret färdplan. Genom innovation, investeringar och kompensation för de sociala konsekvenserna visar Europa att vår klimatpolitik är mer än tomma ord”.

 

Klicka här för att läsa EU-kommissionens pressmeddelande om förslaget

Klicka här för att läsa mer om ”Fit-for-55”

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95