Region Östergötland

EU:s första hbtqi-strategi någonsin

[2020-12-09]

I november lade EU-kommissionen fram förslag om en hbtqi-strategi som omfattar åtgärder mot diskriminering, trygghetsåtgärder, skydd av ”regnbågsfamiljers” rättigheter och lika möjligheter för hbtqi-personer i världen.

Den 12 november presenterade EU-kommissionen unionens första hbtqi- strategi någonsin. Hbtqi är ett paraplybegrepp som omfattar homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Strategin ska motverka diskriminering och främja mångfalden i unionen samt skapa en union där alla kan vara sig själv och älska vem de vill. Enligt statistik ansåg 76 % av EU-medborgarna år 2019 att homosexuella och bisexuella människor borde ha samma rättigheter som heterosexuella, samtidigt som 43 % av hbt-personerna kände sig diskriminerade i samhället.

Hbtqi-strategin sträcker sig från 2020-2025 och är uppdelad i fyra pelare:

Bekämpa diskriminering av hbtqi-personer:

 • Genomdriva samt förbättra det rättsliga skyddet mot diskriminering
 • Främja inkludering och mångfald
 • Bekämpa ojämlikhet inom skola, vård och idrott
 • Upprätthålla rättigheter för hbtqi-personer som söker internationellt skydd

Tillgodose hbtqi-personers trygghet

 • Förstärka det rättsliga skyddet för hbtqi-personer mot hatbrott och våld
 • Skydda och främja hbtqi-personerns fysiska och psykiska hälsa
 • Stärka åtgärder mot hatbrott mot hbtqi-personer på nätet

Bygga hbtqi-inkluderande samhällen

 • Skapa en gynnsam miljö för hbtqi-personer i det civila samhället
 • Tillgodose rättigheter för hbtqi-personer i gränsöverskridande situationer
 • Förbättra det rättsliga skyddet för regnbågsfamiljer (samkönade partnerskap) i? gränsöverskridande situationer

Förespråka lika möjligheter för hbtqi-personer i världen

 • Öka EU:s engagemang för hbtqi-frågor i alla dess externa förbindelser

Pelarna ska genomföras genom riktade åtgärder, bland annat meddelar EU-kommissionen att de avser lägga fram en ny lagstiftning för att stärka de nationella jämlikhetsorganens roll. Under ledning av Helena Dalli (kommissionsledamot med ansvar för jämlikhet) kommer EU-kommissionen även att integrera kampen mot diskriminering mot hbtqi-personer i alla EU:s politikområden och initiativ. Strategin understryker även att alla medlemsländer som ännu inte antagit nationella strategier för att bekämpa diskriminering mot hbtqi-personer, att anta sådana.

Kommissionsledamot Helena Dalli uttryckte sig på följande sätt:

”Jämlikhet och frihet från diskriminering är kärnvärden för EU och hör till våra grundläggande rättigheter. Det innebär att alla i EU har rätt att känna sig trygga och fria utan rädsla för diskriminering eller våld på grund av deras sexuella läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könsegenskaper. Mycket återstår fortfarande att göra innan hbtqi-personer inkluderas och accepteras fullt ut på det sätt de förtjänar.”

För mer information, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95