Region Östergötland

EU:s ekonomiska vinterprognos 2021 ger skäl för försiktig optimism

[2021-02-17]

Den ekonomiska vinterprognos 2021 pekar på en optimistisk men väldigt osäker ekonomisk återhämtning som hänger helt på pandemins utveckling och vår europeiska vaccinationstakt. EU:s ekonomiska prognos är inriktad på BNP- och inflationsutvecklingen i alla EU:s medlemsstater.

Runt om i Europa förlänger fler länder sina restriktioner i väntan på att vaccinationstakten ska öka samt för att motverka en tredje våg. I höstens prognos varnade EU-kommissionen om ett par tuffa år innan den europeiska ekonomin är återställd. Men i vinterns prognos förebådas en försiktig optimism, där man ser tendenser till en starkare tillväxt under senare delen av 2021 till 2022, än vad man först hade trott.

Fortfarande råder stor osäkerhet och risker

I höstprognosen förutspåddes ett totalt BNP-ras under 2020 på ca 7,4 procent. Nu beräknas det att unionens ekonomi kommer att växa med 3,7 procent under 2021 och ca 3,9 procent under 2022. Vilket innebär att EU:s ekonomi kommer att återhämta sig till nivån den låg på före pandemin. Prognosen är fortsatt osäker då pandemins utveckling är instabil och vaccinationsprocesserna har kommit olika långt i olika länder. Vi kan därmed förvänta oss att de ekonomiska effekterna av pandemin kommer att vara ojämnt fördelade mellan medlemsländerna och därmed kommer sannolikt återhämtningshastigheten variera stort mellan medlemsländerna. För Sveriges del ser prognosen en aning ljusare ut än under hösten, vår BNP tillväxt beräknas tillta med 4,0 procent till år 2022 istället för 2,7 procent.

Vad händer nu

Ett viktigt inslag i vår ekonomiska återhämtning är faciliteten för återhämtning och resiliens (RFF), vars syfte är att mildra Covid-19-pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser samt bygga tillbaka mer hållbara och motståndskraftiga ekonomier. I dagsläget håller medlemsländerna på att ta fram sina planer för återhämtning och resiliens, vilket är nödvändigt för att kunna ta del av faciliteten. I planerna beskriver medlemsländerna vilka reformer och investeringar de planerar att genomföra samt hur åtgärderna ska bidra till den gröna och digitala omställningen. Medlemsländerna väntas vara klara och lämna in sina planer senast den 30 april 2021. I Sverige pågår just nu arbetet för att arbeta fram en återhämtningsplan.

EU-kommissionens nästa prognos blir den ekonomiska vårprognosen 2021 och förväntas tillgänglig i maj 2021.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95