Region Östergötland

EU presenterar en ny strategi för hållbar och smart mobilitet

[2020-12-16]

Under onsdagen förra veckan presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och smart mobilitet. Mobilitetsstrategin är tänkt att bidra till den europeiska gröna givens ambition om en 90 procentig minskning av växthusgasutsläpp från trafiken, vilket ska åstadkommas genom en grön och digital omvandling av EU:s transportsektor.

Den nya mobilitetsstrategin innehåller en handlingsplan med 82 initiativ som syftar till att vägleda EU:s omvandling av transportsektorn de kommande åren. Huvudsyftet med mobilitetsstrategin är att verka i linje med målen som definierats i den gröna given, samt att bidra till att skapa ett smart, motståndskraftigt och hållbart transportsystem med hållbara arbetsförhållanden. För att detta ska realiseras krävs en dubbel omvandling av transportsektorn där den gröna och den digitala omställningen står i centrum.

En smart, motståndskraftig och hållbar transportsektor

Ett smart transportsystem omfattar bland annat att se till att uppkopplad och automatiserad multimodal mobilitet blir verklighet, där både resenärer och gods kan transporteras med smidiga byten mellan olika transportslag samt stödja innovation och digitalisering för smartare och effektivare mobilitet. Ett motståndskraftigt transportsystem handlar om att stärka den inre marknaden med syftet att göra de europeiska transporterna hållbara och globalt konkurrenskraftiga samt motståndskraftiga för kriser. Transportsektorn är avgörande för företag och globala leveranskedjor. Men transportsektorn har drabbats hårt under coronapandemin. EU-kommissionen vill därför stärka den inre marknaden genom att öka insatserna och investeringarna i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), samt modernisering och miljöanpassning av infrastrukturen så att transportsektorn kan återhämta sig efter coronakrisen. Till sist är en hållbar transportsektor väsentlig för att motverka klimatförändringarna. Transportsektorn står för en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Av den anledningen vill EU-kommissionen fasa ut fossila transportmedel i en snabbare takt än idag och främja utsläppssnåla samt utsläppsfria transportmedel. Här är fokus att miljöanpassa godstransporter genom att öka trafiken på järnvägen samt fördubbla höghastighetsjärnvägar mellan städer samt bygga ut cykelinfrastrukturen. EU-kommissionen har delat upp strategins ambition efter årtal, där några mål ska uppfyllas redan inom en 10 årsperiod och de andra inom 30 år.

Mål som ska uppnås till 2030:

  • Minst 30 miljoner utsläppsfria bilar i trafik på Europas vägar
  • 100 städer i Europa är klimatneutrala.
  • Fördubblad trafik på höghastighetsjärnvägar i alla delar av Europa
  • Tidtabellsbundna kollektiva resor under 500 km bör vara koldioxidneutrala
  • Utbyggnad av automatiserad mobilitet
  • Utsläppsfria fartyg på marknaden

Mål som ska uppnås till 2050:

  • Nästan alla personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är utsläppsfria
  • Dubbelt så stor godstrafik på järnväg
  • Ett fullt fungerande multimodalt transeuropeiskt transportnät (TEN-T) för hållbara och smarta transporter med höghastighetsförbindelser.

EU:s transportkommissionär Adina Vălean uttryckte sig på följande sätt:

”Digital teknik kan revolutionera hur vi förflyttar oss och ge en smartare, effektivare och miljövänligare mobilitet. Vi behöver ge företagen ett tydligt regelverk för de gröna investeringar som kommer att behövas under de kommande årtiondena. När vi genomför denna strategi kommer vi att skapa ett effektivare och mer motståndskraftigt transportsystem som leder till minskade utsläpp, i linje med målen i den europeiska gröna given.”

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95