Region Östergötland

EU-medborgarnas attityd under Covid-19-krisen

[2021-03-17]

Kantar (opinionsundersökningsföretag) har genomfört en särskild Eurobarometerundersökning på uppdrag av EU-kommissionen och EU-parlamentet. Eurobarometerundersökningen mäter EU-medborgarnas inställning till EU under den pågående krisen.

Europaparlamentet och EU-kommissionen har inför den planerade konferensen om Europas framtid genomfört en undersökning om den allmänna opinionen om EU i medlemsstaterna. Eurobarometerundersökningen har bland annat undersökt attityder hos européerna gällande den kommande konferensen om Europas framtid och inställningen till EU under en tid av kris samt framtida utmaningar och den ekonomiska situationen.

Bakgrund

Eurobarometerundersökningen genomfördes mellan den 22 oktober till den 20 november 2020 i alla medlemsländer på gemensamt uppdrag av både Europaparlamentet och EU-kommissionen. Opinionsundersökningen består av ca 27 034 intervjuer och mäter medborgarnas inställning till EU under den pågående pandemin.

Resultatet av Eurobarometerundersökningen

Den kommande konferensen om Europas framtid är en satsning på demokrati och har till syfte att erbjuda EU-medborgare en öppen, inkluderande och transparent debatt för att stärka EU-medborgares möjligheter att utforma framtida EU-politik. Konferensen är en del av EU-kommissionens arbetsprogram 2020 och skulle ha ägt rum redan under våren 2020 men fick skjutas upp på grund av Covid-19-pandemin. Enligt Eurobarometerundersökningen är inställningen till denna konferens positiv. I varje medlemsland tror majoriteten att konferensen kommer att ha en positiv inverkan på demokratin och ca 51 procent skulle vilja vara mer delaktiga i vad EU gör. Detta intresse är särskilt högt bland belgare, luxemburgare och slovener.

I opinionsundersökningen ser man även en oro kring den ekonomiska situationen. En minoritet av européerna tror att den ekonomiska situationen kommer att förbättras under året, medan majoriteten oroar sig och tror att den ekonomiska situationen kommer att förvärras det kommande året. Dessutom uppger hälften av alla européer att pandemin fått dem att reflektera över Europas framtid. Majoriteteten av EU-medborgarna efterfrågar ökad solidaritet mellan medlemsländerna, en utveckling av den gemensamma hälso- och sjukvården i EU samt jämförbar levnadsstandard och utbildningsstandard.

Svenskarnas inställning skiljer sig från EU-genomsnittet

När det kommer till Europaparlamentets prioriterade frågor, skiljer sig svenskarnas inställning en aning i jämförelse med EU-genomsnittet. I den sammanställda Eurobarometerundersökning anser den genomsnittlige EU-medborgaren att terrorism och klimatfrågor bör prioriteras av EU. Denna uppfattning stödjs även i Sverige, men medan 55 procent av svenskarna rankar terrorism som EU:s viktigaste fråga vill ca 38 procent av den genomsnittlige EU-medborgaren göra det samma. Klimatfrågan anser svenskarna vara den näst viktigaste EU-frågan (55 procent) men enligt EU-genomsnittet rangordnas klimatfrågan som EU:s femte viktigaste fråga.  

För mer information, klicka här

För mer information om svenskarnas EU-prioriteringar, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95