Region Östergötland

EU-kommissionen välkomnar avtal om HTA-förordningen

[2021-06-23]

I veckan nådde EU-parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om förordningen om Health Technology Assessment (HTA), vilket välkomnades av EU-kommissionen och har till syfte att främja medicinska produkter och utveckling av innovativa hälsoteknologier.

EU-kommissionen presenterade HTA-förordningen för ca två år sedan. Health Technology Assessments är utvärderingar av metoder, vård- och teknikrelaterade processer och förordningen fastslår en ram och förfaranden för samarbete om Health Technology Assessments på unionsnivå.

Förhandlingarna

EU-kommissionens lade under januari 2018 fram förslag till förordning om Health Technology Assessments vilken sedan antogs. EU-parlamentet lade sedan fram sin ståndpunkt i februari 2019 och har sedan behållit denna ståndpunkt. I rådet var förhandlingarna lite svårare men det portugisiska ordförandeskapet som under våren håller i rådets ordförandeklubba, fick mandat i mars 2021 för att inleda informella förhandlingar med EU-parlamentet och ett andra mandat denna månad för att sedan säkerställa antagandet av förordningen.

Förordningen är en viktig del i EU:s läkemedelsstrategi

Förordningen kommer sätta gemensamma regler för klinisk granskning av medicinsk teknik. Detta ska förbättra tillgängligheten av innovativa hälsoteknologier såsom innovativa läkemedel och säkerställa effektiv resursanvändning. Exempel på hälsoteknik är läkemedel, medicinsk utrustning och diagnostik. HTA-förordningen kommer att vara av avgörande för målen i EU:s läkemedelsstrategi och Europas cancerplan när det gäller att stödja innovation, tillgodose ouppfyllda medicinska behov och underlätta patienternas tillgång till innovativa läkemedel.

Vad händer nu

HTA-förordningen måste nu formellt antas av rådet och Europaparlamentet innan den kan träda i kraft.

Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95