Region Östergötland

EU-kommissionen godkänner 2,9 miljarder euro i stöd till viktigt projekt om batterier och deras värdekedja

[2021-02-03]

Förra veckan godkände EU-kommissionen projektet European Battery Innovation med syftet att stödja utvecklingen av en innovativ och hållbar europeisk batteriindustri. Projektet är förenligt med EU:s regler om statligt stöd och kommer att omfatta hela värdekedjan för batterier med starkt fokus på hållbarhet.

European Battery Innovation ligger i linje med kommissionens satsningar för en europeisk hållbar batteriindustri. För fyra år sedan lanserades den europeiska batterialliansen (EBA), vilket ett år senare resulterade i antagandet av den strategiska handlingsplanen för batterier som omfattar en rad åtgärder vilket stödjer medlemsländer att skapa innovativa samt hållbara projekt för batteritillverkning i EU.

Projektet har tagits fram av de tolv medlemsländerna Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Som under de kommande åren väntas bidra med 2,9 miljarder euro i finansiering. Projektet omfattar hela värdekedjan för batterier, från utvinning av råvaror, konstruktion och tillverkning av battericeller och batteripaket till slutlig återvinning och bortskaffande i en cirkulär ekonomi.

Kommissionen har beslutat att projektet är förenligt med EU:s regler om statligt stöd på basis av följande punkter:

  • Projektet bidrar till ett gemensamt mål genom att stödja en värdekedja som är strategisk för Europas framtid
  • Projektet har en hög ambitionsnivå i att utveckla teknik och processer som kommer att ge möjlighet till betydande förbättringar i fråga om prestanda, säkerhet och miljöpåverkan.
  • Projektet medför också betydande tekniska och ekonomiska risker, och offentligt stöd är därför nödvändigt för att ge företag incitament att själva investera.
  • Stöd till enskilda företag är begränsat till vad som är nödvändigt och proportionellt, och snedvrider inte konkurrensen på ett otillbörligt sätt. De totala planerade högsta stödbeloppen ligger i linje med projektets stödberättigande kostnader och finansieringsunderskott. Om stora viktiga projekt av gemensamt europiskt intresse blir mycket lyckade och genererar extra nettointäkter kommer företagen dessutom att återbetala en del av det mottagna stödet till respektive EU-land via en s.k. clawback-mekanism.
  • Positiva spridningseffekter kommer genereras i hela Europa då projektets resultat kommer spridas till stora delar av forskarsamhället och industrin i Europa.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95