Region Östergötland

EU-kommissionen föreslår tio europeiska partnerskap

[2021-02-24]

I tisdags lanserade EU-kommissionen ett förslag om tio europeiska partnerskap som har till syfte att driva på den dubbla gröna och digitala omställningen.

Europeiska partnerskap är samarbeten mellan EU-kommissionen, medlemsländerna och associerade länder, näringsliv och andra intressenter. Partnerskapen är strategier som anges i EU:s nya forsknings- och innovationsprogram (Horisont Europa 2021–2027), och har till syfte är att länka nationella och regionala satsningar med Horisont Europa, samt att möjliggöra globala samarbeten för att påskynda den innovativa utvecklingen och bidra till målen för EU:s gröna giv och den digitala omställningen.

EU kommer att tillhandahålla nästan 10 miljarder euro i finansiering. Syftet med de föreslagna europeiska partnerskapen är att förbättra EU:s beredskap och insatser vid infektionssjukdomar, utveckla effektiva koldioxidsnåla flygplan till stöd för en ren luftfart, främja användning av förnybara biologiska råvaror vid energiproduktionen, säkerställa EU:s ledarskap inom digital teknik och skapa konkurrenskraftigare järnvägstransporter.

De föreslagna partnerskapen är följande:

1)     Global hälsa EDCTP3: Partnerskapet för att minska den börda som infektionssjukdomarna utgör för Afrika söder om Sahara. Partnerskapet har bland annat till mål att senast 2030 utveckla och sprida minst två nya tekniker för att bekämpa infektionssjukdomar.

2)     Initiativet för innovativ hälsa: Stödja skapandet av ett EU-omfattande system för forskning och innovation på hälsoområdet för att möjliggöra omsättning av vetenskaplig kunskap i konkreta innovationer. Initiativet kommer att bidra till att uppnå målen i Europas plan mot cancer, den nya industristrategin för EU och läkemedelsstrategin för Europa.

3)     Viktig digital teknik: Partnerskapet har som mål att stödja den digitala omvandlingen av alla ekonomiska och samhälleliga sektorer, främja banbrytande innovationslösningar, bidra till att stärka konkurrenskraften och EU:s tekniska oberoende och att stödja forskning och innovation med riktning på nästa generation mikroprocessorer.

4)     Ett cirkulärt, biobaserat Europa: Partnerskapet för att öka hållbarheten och cirkulariteten i produktions- och konsumtionssystemen, i linje med den europeiska gröna given. Syftet är att utvidga den hållbara anskaffningen och omvandlingen av biomassa till biobaserade produkter och stödja spridningen av biobaserad innovation på regional nivå med aktivt deltagande av lokala aktörer.

5)     Förnybar vätgas: Partnerskapet för att påskynda införandet av en europeisk värdekedja för teknik inom förnybar vätgas med fokus på produktion, distribution och lagring av förnybar vätgas och på leverans till sektorer där det är svårt att fasa ut de fossila bränslena. Detta ska bidra till fullgörandet av unionens mål som anges i EU:s vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa.

6)     Ren luftfart: Partnerskap med syftet att utveckla nästa generations ultraeffektiva luftfartyg med låga koldioxidutsläpp, nya kraftkällor, motorer och system, som kommer att förbättra konkurrenskraften och sysselsättningen inom luftfartssektorn, vilket kommer att vara särskilt viktigt för återhämtningen.

7)     Europas järnvägar: Det här partnerskapet kommer att påskynda utvecklingen och spridningen av digital teknik och automatiserad teknik, för att åstadkomma den radikala omvandlingen av järnvägssystemet och nå målen i den europeiska gröna given.

8)     Single European Sky ATM Research 3: Partnerskap för att påskynda den tekniska omvandlingen av flygledningstjänsten i Europa genom att göra det europeiska luftrummet till det mest effektiva och miljövänliga luftrummet i världen och för att stödja den europeiska luftfartssektorns konkurrensförmåga och återhämtning efter covid-19-krisen.

9)     Smarta nät och tjänster: Partnerskapet kommer att stödja teknisk suveränitet för smarta nät och tjänster i linje med den nya industristrategin för Europa, den nya EU-strategin för cybersäkerhet och 5G-verktygslådan. Syftet är att lösa samhällsutmaningar, stödja den dubbla omställningen, stödja teknik som bidrar till den ekonomiska återhämtningen samt göra det möjligt för europeiska aktörer att utveckla teknikkapaciteten för 6G-system.

10)  Metrologi: Syftet med det här partnerskapet är att påskynda Europas globala ledarskap inom metrologiforskning genom att inrätta självförsörjande europeiska metrologinätverk som syftar till att stödja och stimulera nya innovativa produkter, reagera på samhällsutmaningar och möjliggöra en effektiv utformning och tillämpning av lagstiftning och standarder som ligger till grund för den offentliga politiken.

Vad händer nu

Förslaget väntar på att antas av Europeiska unionens råd efter diskussion med EU-parlamentet.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95