Region Östergötland

EU-kommissionen föreslår EU budget för 2022

[2021-06-09]

EU-kommissionen har i veckan föreslagit en budget på 167, 9 miljarder euro för 2022 vilket ska kompletteras med ca 143,5 miljarder euro i bidrag från NextGenerationEU. Tillsammans ska denna budget mobilisera betydande satsningar för att sätta fart på den ekonomiska återhämtningen, främja hållbarheten och skapa arbetstillfällen.

Bakgrund

Den nya långtidsbudgeten för 2021-2027 antogs vid årsskiftet och landade på 1074,3 miljarder euro. Det nya budgetförslaget för 2022 är en del av EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 och har till syfte att omvandla EU:s politiska prioriteringar till konkreta resultat. Tillsammans med återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU som omfattar 750 miljarder euro, ska EU kunna erbjuda en enorm finansiering på totalt 1 800 miljarder euro under de kommande åren. Detta ska gå till att stödja Covid-19-återhämtningen och EU:s prioriteringar inom olika politikområden.

Budgetförslaget för 2022 ska se till att medel styrs dit de gör mest nytta baserat på vart de mest nödvändiga återhämtningsbehoven finns.

EU-kommissionen föreslår följande distribution av budgeten för 2022:

 • 118,4 miljarder euro i bidrag från återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för att mildra Covid-19-pandemins ekonomiska och sociala effekter.
 • 53,0 miljarder euro till den gemensamma jordbrukspolitiken och 972 miljoner euro till Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden för EU:s jordbrukare och fiskare. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling skulle kunna få ytterligare 5,7 miljarder euro från återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU.
 • 36,5 miljarder euro till regional utveckling och sammanhållning, förstärkt med 10,8 miljarder euro från NextGenerationEU inom ramen för React-EU för att stödja krishantering och krisreparation.
 • 14,8 miljarder euro till att stödja våra partner och intressen i världen, varav 12,5 miljarder euro inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen (NDICI) och 1,6 miljarder euro till instrumentet för humanitärt bistånd.
 • 13,1 miljarder euro till forskning och innovation av vilken 12,2 miljarder euro till forskningsprogrammet Horisont Europa. Programmet skulle kunna få ytterligare 1,8 miljarder euro från NextGenerationEU.
 • 5,5 miljarder euro till europeiska strategiska investeringar av vilken 1,2 miljarder euro till InvestEU-programmet för nyckelprioriteringar t.ex. forskning, grön och digital omställning osv. 2,8 miljarder euro ska gå till Fonden för ett sammanlänkat Europa för att förbättra gränsöverskridande infrastruktur och 1,2 miljarder euro till programmet för ett digitalt Europa för att forma unionens digitala framtid. InvestEU kan få ytterligare 1,8 miljarder euro från NextGenerationEU.
 • 4,7 miljarder euro till människor, social sammanhållning och värden, varav 3,4 miljarder euro till Erasmus+ för att skapa utbildnings- och rörlighetsmöjligheter. Dessutom kommer 401 miljoner euro gå till stöd för konstnärer och upphovsmän runt om i Europa och 250 miljoner euro för att främja rättvisa, rättigheter och värden.
 • 2,1 miljarder euro till utgifter för rymden främst för det Europeiska rymdprogrammet.
 • 1,9 miljarder euro till miljö- och klimatåtgärder, av vilken 708 miljoner euro till Life-programmet för klimatförändringar och 1,2 miljarder euro till Fonden för en rättvis omställning för alla. Fonden för en rättvis omställning ska kunna få ytterligare 4,3 miljarder euro från återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU.
 • 1,9 miljarder euro till skydd av våra gränser varav 780 miljoner euro till Fonden för integrerad gränsförvaltning och 758 miljoner euro till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).
 • 1,9 miljarder euro för att hjälpa kandidatländer och potentiella kandidatländer att uppfylla kraven i unionens anslutningsprocess, främst genom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III).
 • 1,3 miljarder euro till migrationsrelaterade utgifter varav 1,1 miljarder euro till stöd för migranter och asylsökande.
 • 1,2 miljarder euro till försvar och gemensamma säkerhetsutmaningar varav 950 miljoner euro till stöd för kapacitetsutveckling och forskning inom ramen för Europeiska försvarsfonden samt 232 miljoner euro till stöd för militär rörlighet.
 • 905 miljoner euro för att säkerställa att den inre marknaden fungerar, inklusive 584 miljoner euro för programmet för den inre marknaden, och nästan 200 miljoner euro för arbete med bedrägeribekämpning, skatter och tullar.
 • 789 miljoner euro till programmet EU för hälsa för att säkerställa en heltäckande hälsoinsats som svar på medborgarnas behov samt 95 miljoner euro till unionens civilskyddsmekanism (rescEU) för att snabbt kunna sätta in operativt stöd vid en kris. RescEU skulle kunna få ytterligare 680 miljoner euro från återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU.
 • 600 miljoner euro till säkerhet, varav 227 miljoner euro till Fonden för inre säkerhet, som ska bekämpa terrorism, radikalisering, organiserad brottslighet och it-brottslighet.

EU-kommissionär, Johannes Hahn, med ansvar för EU:s budget uttalande sig på följande sätt om budgetförslaget:

Vi lägger idag fram aldrig tidigare skådade nivåer av finansiellt stöd för att förstärka återhämtningen från hälsokrisen och den ekonomiska krisen i Europa. Vi kommer att hjälpa de människor, företag och regioner som drabbats hårdast av pandemin. Vi kommer att investera i Europas motståndskraft och modernisering genom den gröna och digitala omställningen. Våra huvudprioriteringar är att få tillbaka Europa på rätt spår, påskynda dess återhämtning och göra Europa rustat för framtiden.

Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95