Region Östergötland

EU-kommissionen föreslår burförbud

[2021-07-06]

EU-kommissionen har lagt fram lagförslag om striktare djurskyddsregler och föreslår förbud av burhållning av djur för livsmedelsproduktion.

Under förra veckan lade EU-kommissionen fram ett förslag om att förbjuda burhållning av bland annat värphöns, suggor, kalvar, kaniner, unghöns, avelsdjur, vaktlar, ankor och gäss. Då det för närvarande inte finns någon specifik EU-lagstiftning om skyddet av många uppfödningsdjur.

Bakgrund

Bakgrunden till EU-kommissionens förslag till burförbud bottnar i ett så kallat medborgarinitiativ ”End the Cage Age” som startade 2018 och fick över en miljon underskrifter till år 2019 och som i juni 2021 vann stöd i EU-parlamentet. Initiativet efterfrågar en granskning av befintliga djurskyddsregler samt mer etiska och hållbara jordbrukssystem i EU. Förra veckans förslag från EU-kommissionen är därmed ett svar på detta medborgarinitiativ och kommer ingå i den pågående översynen av djurskyddslagstiftningen inom ramen för från jord till bord-strategin.

Nytt förslag

Genom strategin från jord till bord har EU-kommissionen lovat att revidera djurskyddslagstiftningen och för tillfället pågår en kontroll av lagstiftningens ändamålsenlighet som ska slutföras under sommaren 2022. Denna fråga är högt prioriterad av EU-kommissionen och ska behandlas i linje med åtaganden ifrån jord till bord-strategin och den europeiska gröna given. Parallellt kommer den nya gemensamma jordbrukspolitiken att ge ekonomiskt stöd genom det nya instrumentet miljösystem, vilket kommer hjälpa jordbrukare att modernisera sina anläggningar och göra dem mer djurvänliga.

EU-kommissionens burförbud gäller:

  • djur som redan omfattas av särskild lagstiftning: värphöns, suggor och kalvar, och
  • andra djur som nämns i medborgarinitiativet: kaniner, unghöns, avelsdjur för värphöns och slaktkycklingar, vaktlar, ankor och gäss. Kommissionen har redan bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att komplettera de befintliga vetenskapliga beläggen om dessa djur för att fastställa villkoren för burhållningsförbudet.

Vad händer nu

Nu går initiativet vidare i lagstiftningsprocessen där en konsekvensutredning först ska genomföras och förslaget ska diskuteras och antas av EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet. Konsekvensbedömningen av lagförslaget kommer enligt EU-kommissionen att utföras senast i slutet av 2022 och att lagförslaget ska presenteras senast 2023, samt utreda möjligheterna för att förbudet ska kunna träda i kraft om sex år (år 2027).

För mer information, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95