Region Östergötland

Elva nya partnerskap för klimatneutralitet

[2021-06-16]

EU-kommissionen lanserar elva nya samprogrammerade europeiska partnerskap för att öka innovationssatsningar i linje med EU:s gröna giv.

De nylanserade partnerskapen baseras på EU-kommissionens politiska åtaganden om en grön och digital omställning. Målet med partnerskapen är att stärka EU:s konkurrenskraft och tekniska suveränitet vilket i sin tur ska bidra till fler jobb.

Bakgrund

De europeiska partnerskapen är strategier som anges i Horisont Europa. Dessa länkar nationella och regionala satsningar samt möjliggör globala samarbeten för att bidra till målen för EU:s gröna giv och den digitala och gröna omställningen. Det finns tre typer av partnerskap med olika strukturer och som involverar olika typer av aktörer. Dessa är samprogrammerade-, samfinansierade- och institutionaliserade europeiska partnerskap. Tillskillnad från de mer flexibla samfinansierade partnerskap som förenar olika aktörer under ett och samma projekt eller program, sporrar samprogrammerade partnerskap offentliga och privata aktörer att samarbeta kring forskningsprioriteringar och investeringar. Medan de institutionaliserade partnerskapen är med rigida och består av en tydligare genomförandestruktur.

De elva partnerskapen

De elva partnerskapen som lanserades i måndags antogs i så kallade samprogrammerade partnerskap mellan EU-kommissionen och privata partners (kan också vara offentliga partners) och kommer att löpa mellan 2021–2030. Dessa kommer att kompletterade de institutionaliserade europeiska partnerskap som EU-kommissionen lanserade tidigare i februari. Partnerskapen har som mål att påskynda övergången till ett grönt, klimatneutralt och digitalt Europa samt göra den europeiska industrin motståndskraftig och konkurrenskraftig.

Partnerskapen kommer att få mer än åtta miljarder euro från ramprogrammet Horisont Europa och de totala åtagandena (inklusive från privata partner och medlemsstaterna) uppgår till nästan 22 miljarder euro. De elva partnerskapen är följande:

 1. Europeiskt partnerskap för det europeiska öppna forskningsmolnet.
 2. Europeiskt partnerskap för artificiell intelligens, data och robotteknik. 
 3. Europeiskt partnerskap för fotonik (ljusbaserad teknik).
 4. Europeiskt partnerskap för rent stål – koldioxidsnål ståltillverkning. 
 5. Det europeiska partnerskapet ”Tillverkad i Europa”. 
 6. Europeiska partnerskapet ”Processes4Planet”.
 7. Europeiskt partnerskap för en människocentrerad hållbart byggd miljö (Built4People). 
 8. Europeiskt partnerskap för vägtransporter med nollutsläpp (2ZERO). 
 9. Europeiskt partnerskap för uppkopplad, samverkande och automatiserad mobilitet. 
 10. Europeiskt partnerskap för batterier: Mot en konkurrenskraftig europeisk värdekedja för industribatterier. 
 11. Europeiskt partnerskap för utsläppsfri sjöfart.

Läs mer om de 11 partnerskapen här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95