Region Östergötland

Regionalt tillväxtarbete efter 2020

[2019-10-16]

Tillväxtverket har publicerat en ny rapport om den framtida regionala tillväxtpolitiken. I rapporten konstateras det att de samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala i det nuvarande regionala tillväxtarbetet fortsatt kommer vara högaktuella. De identifierade utmaningarna verkar också delas mellan samtliga svenska regioner, trots relativt stora skillnader i förutsättningar.

Under våren 2019 erbjöd regeringen de svenska regionerna att ge sin bild av de samhällsutmaningar och prioriteringar de står inför. Resultatet av undersökningen har nu sammanställts av Tillväxtverket och publiceras nu i en rapport med namnet ’’Regionalt tillväxtarbete efter 2020’’. Rapporten syftar till att öka kunskapen kring regionala prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet, den framtida sammanhållningspolitiken inom EU och det europeiska territoriella samarbetsprogrammet (Interreg).

Tillväxtverket lyfter fram ett flertal områden som är särskilt återkommande i regionernas redovisningar:

  • Innovation och företagande: Smart specialisering, kluster och regionala innovationssystem.
  • Attraktiva miljöer och tillgänglighet: Fortsatt aktuellt i det regionala tillväxtarbetet.
  • Kompetensförsörjning: Det regionala kompetensförsörjningsuppdraget bör skrivas in i förordningen om regionalt tillväxtarbete för att främja långsiktig och hållbar struktur i länen.
  • Hållbarhet: Allt större fokus i det regionala tillväxtarbetet utifrån dimensionerna av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
  • Förändrad styrning och samverkan: Regionerna efterfrågar ökad koordinering av sektorspolitik på flera nivåer och starkare koppling till de regionala utvecklingsstrategierna.
  • Gränsöverskridande samarbete: Regelverk för EU- och nationell finansiering bör utformas för att möjliggöra gränsöverskridande samverkan.
  • Sammanhållningspolitik: Regionerna efterfrågar helhetsperspektiv, territoriell anpassning, flexibilitet och långsiktighet.

Rapporten presenterar även regionernas prioriterade frågor för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. Det som betonas särskilt är kapacitet inom forskning och innovation men även att miljö, energi och klimat är viktiga utvecklingsfrågor. Transportinfrastrukturen är en prioriterad fråga för alla regioner och kompetensförsörjning bedöms som en av de viktigaste utmaningarna. Flera regioner lyfter fram behovet av ett territoriellt helhetsperspektiv i synen på stads- och landsbygdsutveckling.

Läs hela rapporten här. 

Textansvarig: Ludvig Olanders +32 497 63 10 75