Region Östergötland

Rådet antar slutsatser om den cirkulära ekonomin

[2019-10-09]

EU-ländernas miljöministrar har beslutat om en strategisk plan inför klimatmötet COP25 och stöder enhälligt ytterligare ambitiösa insatser för omställningen till en cirkulär ekonomi.

Under helgen har EU-ländernas miljöministrar sammanträtt i Luxemburg med flera viktiga frågor på agendan. Mötets huvudsyfte var att besluta om EU:s strategiska plan inför det kommande klimatmötet (COP25) som äger rum i Santiago de Chile mellan den 2 och 13 december. I den strategiska plan som antogs beslutades det att ’’uppdatera’’ ambitionen i EU:s nuvarande utsläppsmål, men man kunde inte komma överens om med hur mycket då 10 länder motsatte sig en sådan specifikation. Enhällighet hittades dock kring slutsatserna för en cirkulär ekonomi. Rådet betonar i sina slutsatser att det krävs ytterligare ambitiösa insatser inom cirkulär ekonomi för att stimulera övergången till ett hållbart samhälle. De menade att den cirkulära ekonomin är en viktig drivkraft för att minska utsläppen av växthusgaser och för att nå Agenda 2030-målen.

Resultatet av besluten som antogs vid mötet är att ministerrådet nu uppmanar EU-kommissionen att lägga fram en ’’ambitiös och långsiktig strategisk ram’’ med en vision för en cirkulär ekonomi, och att anta en handlingsplan med riktade åtgärder. Åtgärderna ska tillsättas systematiskt genom hela värdekedjan och ha ett tydligt konsumentperspektiv. Viktiga sektorer som uppmärksammades var exempelvis livsmedels-, textil- och transportbranscherna. Ministerrådet poängterade också att fler åtgärder behövs rörande plast och batterier. I slutsatserna uppmanas EU-länder att använda sig av ekonomiska instrument – t.ex. miljöbeskattning, reformer och ett utökat producentansvar – för att främja cirkulära produktions- och konsumtionsmönster.

 

För att läsa mer om ministerrådets möte i Luxemburg, klicka här.

 

Textansvarig: Ludvig Olanders +32 497 63 10 75