Region Östergötland

Ny rapport om implementeringen av Smart Specialisering i Sverige

[2019-10-16]

Regionalt smart specialisering är ett koncept som införts av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett sätt att mobilisera viktiga intressenter för innovation och tillväxt i de områden där det finns störst potential inom en viss region. I dagarna har en ny rapport publicerats som kartlägger hur implementeringen av smart specialisering genomförts i de svenska regionerna.

Syftet med rapporten var att identifiera utmaningar i implementeringen och föreslå eventuella lösningar på dessa. Rapporten bygger på intervjuer med strateger på samtliga regioner. Rapporten är framtagen på uppdrag av EU-kommissionen av David Paulsson, verksamhetskoordinator vid Stockholms Universitet. En övergripande slutsats i rapporten är att implementeringen gått relativt bra i Sverige. Samtliga svenska regioner arbetar i dagsläget med någon form av smart specialiseringsarbete men befinner sig i olika utvecklingsfaser.

I rapporten konstateras att det bl.a. finns strukturella problem som påverkar implementeringen. Det finns i dagsläget en osäkerhet på regional nivå angående ansvarsfördelningen mellan nationell och regional nivå. I rapporten rekommenderas att nationell nivå tydliggör sin ståndpunkt och förväntningar på regionernas smart specialiseringsarbete. Samtidigt rekommenderas regionerna att fortsätta det arbete som påbörjats trots avsaknaden av tydlig styrning från nationell nivå.

Region Östergötland antog sin smart specialiseringsstrategi 2014 vilket är relativt tidigt jämfört med andra regioner. Enligt rapporten genomförde Östergötland en gedigen process i sitt framtagande av de prioriterade styrkeområdena. De fem prioriterade styrkeområdena är:

  • Uppkopplade produkter och system
  • Effektiv logistik
  • Visualisering och simulering
  • Miljönytta som affär
  • Avancerade material

Våra styrkeområden är områden där Östergötland besitter särskilt fördelaktiga kompetenser och som kan skapa bättre förutsättningar för tillväxt, både inom respektive styrkeområde och genom korsbefruktning med regionens starka branscher och företag.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Textansvarig: Ludvig Olanders +32 497 63 10 75