Region Östergötland

EU skärper reglerna för trafiksäkerhet och vägförvaltning

[2019-10-09]

Antalet döds- och olycksfall i trafiken ska minska betydligt i EU. Det är målet som ministerrådet antagit genom att revidera direktivet för säkrare vägar.

Beslutet om att revidera reglerna för säkrare vägar är en del av EU:s insatser för att uppnå det redan beslutade strategiska målet om hälften så många döda i trafiken 2020 jämfört med 2010, och nollvision till 2050. Konkret innebär beslutet att medlemsländerna åläggs att göra en ’’nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning’’ minst vart femte år. Bedömningen ska ge en bild av Europas vägnät så att olycksrisken kan bedömas på ett mer övergripande sätt.

Regelverket som nu utökas är i dagsläget redan i kraft i form av ett direktiv (2008/96/EG) inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), vilket är ett megaprojekt som syftar till att maximera logistiken inom infrastruktur och transport i Europa. Projektet har varit igång sedan 80-talet och har hittills omfattat över 600 miljarder euro. På vägar som utgör en del av TEN-T gäller i dagsläget alltså de nya reglerna redan idag, men i och med revideringen så kommer övriga motor- och huvudvägar också att omfattas av regelverket. När regelverket träder i kraft blir det obligatoriskt för EU-ländernas vägsäkerhetsförvaltningar att systematiskt ta hänsyn till fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter. Dessa trafikanter utgjorde nästan hälften av dödsoffren i trafiken under 2017.

För att läsa mer om det reviderade direktivet, klicka här

Textansvarig: Ludvig Olanders +32 497 63 10 75