Region Östergötland

EU-handslaget - för ökad delaktighet

Politiker som skakar hand 

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan.

I samarbete med centrala aktörer i samhället ska regeringen skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå. Detta sker som ett resultat av utredningen ”EU på hemmaplan” som visade på att EU-kunskapen i samhället är låg, kanalerna för bättre insyn, inflytande och delaktighet i EU:s beslutsprocess måste förbättras samt att de aktörer som informerar om EU måste bli tydligare.

Under 2017 genomförde EU-minister Ann Linde ett antal regionala besök runt om i Sverige där hon träffade regioner, kommuner och myndigheter för att genomföra EU-handslag för ökad delaktighet. Den 23 maj besökte hon Östergötland i samband med regionens internationella dag och i samband med detta presenterade Region Östergötland samt ett antal kommuner sina respektive handslag, det vill säga de åtgärder som man kommer vidta för att höja EU-kunskapen i respektive organisation.

Under 2018 och 2019 fortsätter arbetet med att höja EU-kunskapen och Region Östergötland har exempelvis arrangerat flera kunskapshöjande seminarier, bland annat inom vatten som är en aktuell EU fråga just nu och även inför valet till EU-parlamentet i maj 2019.

Innehållet i Region Östergötlands EU-handslag tar sin utgångspunkt i utredningens tre delar:

Delaktighet/insyn

Regionens politiker kommer att bjudas in till dialog om deras ansvar för information och delaktighet i regionens EU-arbete. Exempelvis utvecklar regionen en pilotmodell för påverkansarbete på EU-nivå. En intern rutin för samråd/konsultation är också under utveckling för att politiken ska kunna förbättra sitt arbete med delaktighet.

Information

Det finns mycket kunskap om EU inom regionen, bland annat genom regionens EU-kontor i Bryssel. Men den kunskap som finns måste nå fler. Därför har regionen beslutat att skapa fler arenor där EU-relaterad information kan spridas, några exempel är internationella dagen, regionens EU-nätverk och det regionala nätverket för skolambassadörer för EU.

Kunskapshöjning

För att öka kunskapsnivån kommer regionen att satsa på tematiska seminarier, ge ut en EU-årsöversikt och kontinuerligt skicka ut EU-kontorets nyhetsbrev. Läs mer om Region Östergötlands åtagande i EU-handslaget.