Region Östergötland

Social- och regionalfond

Europeiska Socialfonden, Östra Mellansverige

Europeiska socialfondsprogramet (ESF) 2021-2027 är EU:s viktigaste instrument för att skapa fler jobb, investera i människor och för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Programmet riktar sig mot utbildning, arbetsmarknad och förbättrad hälsa, samt ökade möjligheter till sysselsättning för alla. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.

I Östra Mellansverige kan medel sökas av partners från Östergötland, Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala. ESF + kommer att tilldelas en budget på 87,995 miljarder euro för program perioden 2021 - 2027.

 

Europeiska Regionalfonden, Östra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Majoriteten av budgeten för perioden 2021-2027 kommer att rikta sig till smart tillväxt och den gröna ekonomin.

I Östra Mellansverige kan medel sökas av partners från Östergötland, Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala. Projekt som får medel ska främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap och innovativ utveckling med inriktning, miljöteknik, förnybar energi, energieffektivisering och grön omställning.

Programmet riktar in sig på:

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och kompetens
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi och öka användningen av förnyelsebar energi

Gemensamt för både socialfonden och regionalfonden finns åtta regionala strukturfondspartnerskap, ledamöterna i strukturfondspartnerskapet beslutar om vilka projektansökningar som beviljas.

För de åtta regionala strukturfondspartnerskapen finns två nationella övervakningskommittéer som följer upp Socialfondens- och Regionalfondens arbete och säkrar genomförandets kvalité och effektivitet. Utsedda ledamöter för Regionalfondens övervakningskommitte för Region Östergötland är Anna Lindberg, chef internationell samverkan. Anna Lindberg är också utsedd att representera Östergötland i samverkansutskottet som är en samverkan mellan socialfonden och regionalfonden. 

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef (Head of Unit ), internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post