Region Östergötland

Hälsoprogrammet

EU:s nya tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari 2018 och sträcker sig fram till år 2020. EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsmekanism för åtgärder inom hälsoområdet.

Det nuvarande programmet har en total budget på 449,4 miljoner euro som fördelas på årliga arbetsplaner. De årliga arbetsplanerna anger vilka åtgärder som prioriteras och kriterierna för ansökan. Åtgärder inom Hälsoprogrammet ska främja hälsa, motverka sjukdomar och verka för stödjande miljöer för hälsosamma levnadsvanor. 
 
Dessutom ska åtgärderna skydda medborgarna från allvarliga hälsohot och bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsosystem liksom bättre och säkrare hälso- och sjukvård för EU:s medborgare. De övergripande målen för programmet är; förbättra hälsan bland EU:s medborgare och minska ojämlikhet i hälsa, uppmuntra till innovation i hälsa och öka hälsosystemens hållbarhet, fokusera på områden som adresserar aktuella hälsoutmaningar inom medlemsländerna samt att stödja och uppmuntra samarbete mellan medlemsländerna.

Andra webbplatser