Region Östergötland

Folkhälsoaspekter av covid-19

Det här kunskapsunderlaget är framtaget för att synliggöra vilka effekter på folkhälsan covid-19 pandemin har haft och kan komma att få framåt.

Rapporten visar att pandemin riskerar att öka ojämlikheten i hälsa i samhället genom att den slår mot samma grupper som löper störst risk för ohälsa redan innan. Kunskapsunderlaget pekar på vilka omedelbara konsekvenser som finns, och diskuterar hur vi kan motverka riskerna – både generellt i samhället och på individnivå.

Kunskapsunderlaget utgår ifrån de 8 folkhälsopolitiska målområdena och visar bland annat att:

  • Pandemin riskerar att öka ojämlikheten i hälsa. Både de ”direkta” effekterna av sjukdomen och de” indirekta” hälsoeffekterna i form av de åtgärder som satts in för att minska smittspridningen, såsom ensamhet, våld i hemmet, oro och depression.
  • Äldre har drabbats särskilt hårt. Både för att äldre är mer sårbara, men också på grund av kravet på social distansering och den ensamhetsproblematik som blivit följden.
  • Det har varit tydligt att goda levnadsvanor är en skyddsfaktor mot såväl covid-19 som mot andra sjukdomar.