Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse.nu

Hand som knyter joggingsko

Den regionala strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu är ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare Östergötland fram till 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för god och jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan.

I oktober 2020 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att förlänga satsningen till och med år 2025. Det fortsatta arbetet kommer även fortsättningsvis att handla om att skapa forum och mötesplatser, snarare än nätverk och arbetsgrupper. Patient- och medborgardelaktighet kommer vara en naturlig ingrediens i den fortsatta satsningen. 

Navet för strategin är webbplatsen sättöstergötlanirörelse.nu, där vi hela tiden lägger ut nya goda exempel, nyheter och intervjuer med visionärer och främjare i syfte att inspirera fler att ta strategiska beslut som ökar den fysiska aktiviteten.

Vi utgår ifrån fem arenor där vi samlar goda exempel på saker som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Det gör vi för att sprida kunskap vidare så att de kan inspirerar andra. Varje arena har en uttalad målbild som vi gemensamt arbetar för att uppfylla.

Arenorna med respektive målbild är:

Boende och närområde

Ett samhälle som erbjuder lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga utrymmen, mötesplatser och grönområden, infrastruktur och innovativa lösningar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.

Fritid och kultur

Ett samhälle med nytänkande och flexibla idé­burna organisationer, som tillsammans med offentliga och privata aktörer, aktivt främjar fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Med fokus på rörelseglädje, demokrati, delaktighet och samverkan i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar.

Skola och utbildning

En skola som aktivt och långsiktigt främjar lusten att vara fysiskt aktiv och där rörelse är en del av lärandet. Där alla aktivt uppmuntras till dagliga inslag av fysisk aktivitet och där långvarigt stilla­sittande undviks. Detta kan ske genom aktiv transport till och från skolan, som en integrerad del i all undervisning, på rasten och i anslutning till skoldagen i en fysiskt attraktiv och stimulerande skolmiljö.

Arbete och försörjning

Ett samhälle där arbetsgivare och andra aktörer från såväl offentlig, privat och idéburna organisa­tioner enskilt och tillsammans med andra verkar för främjandet av fysisk aktivitet och minskat långvarigt stillasittande, för såväl de som är i arbete som för de som är sjukskrivna, i arbetslöshet eller i olika former av sysselsättning.

Omsorg samt hälso-och sjukvård

En personcentrerad hälsofrämjande hälso- och sjukvård och omsorg som aktivt och långsiktigt främjar fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Det sker i möten där individen är delaktig, utifrån sina egna förutsättningar, med hänsyn till behov i såväl hälsofrämjande som för prevention, behandling och rehabilitering.

Kontakt

Bild på Matti Leijon

Matti Leijon

Folkhälsovetare

010-103 36 37

070-238 99 33

e-post