Region Östergötland

Folkhälsa

Pojke i vattnet

Region Östergötland har ett länsövergripande ansvar att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (prop.2007/08:110).

Hur vi utformar vårt samhälle påverkar vår hälsa. Exempelvis genom att skapa förutsättningar som gör det enklare att välja en bra livsstil och som ger tillgång till sociala sammanhang. Forskning har även visat att tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro minskar risken för sjukdom och ohälsa.

"Östgötamodellen för jämlik hälsa" beskriver hur olika faktorer som kan leda till en god och jämlik hälsa samspelar och samtidigt bidrar till att skapa social hållbarhet och en positiv samhällsutveckling. En förutsättning för det är att förstå att alla har olika livsvillkor, individuella resurser och behov, och att tro på alla människors lika värde. Proportionell universalism är ett begrepp som beskriver att samhällsinsatser behöver fördelas efter behov.

Med modellen som utgångspunkt kan Region Östergötland arbeta för att skapa jämlika förutsättningar för en god hälsa för alla i Östergötland.

Världsdagen för psykisk hälsa - Livestream: