Region Östergötland

Energi och klimat

Bilden visar en hand som lägger ett miljöpussel

Region Östergötlands mål utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna för utveckling.

I det regionala utvecklingsprogrammet lyfts betydelsen av en omställning inriktad mot en utveckling som är ekologiskt hållbar särskilt fram. Östergötland ska vara en robust och resurssnål region. Arbetet med att uppnå detta är nära integrerat i programmets andra strategier. Målen för en ekologiskt hållbar utveckling är på regional nivå tydliga och delas av alla regionala aktörer. Målen anger hur vi i Östergötland ska verka för energieffektiva lösningar, minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, minskad miljöpåverkan och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Ett framgångsrikt arbete med energi-, miljö- och klimatfrågor måste ske över förvaltnings- och organisationsgränser. För att förtydliga de politiska intentionerna för hur regionen ska arbeta med de energi- och klimatpolitiska målen har ett särskilt insatsprogram tagits fram, Insatsprogram energi och klimat 2014-2020. I detta anges åtta insatsområden, som anger vad som bör göras och vilken ambitionsnivån är.

Region Östergötland bidrar till samordning och samverkan, som gör att handlingsförmågan förstärks. Regionen är kunskapsbärare och skapare av arenor där befintlig kunskap görs tillgänglig. Regionen initierar och medverkar i aktiviteter och projekt, som identifierats i insatsprogrammet. Energikontoret Östergötland ansvarar för att arbeta med projekt och utbildningar för regionens kommuner, företag och invånare i syfte att främja en mer effektiv energiförbrukning och ökad andel förnybar energi. Från och med 1 januari 2019 ingår Energikontorets verksamhet som del av Region Östergötland. Mer om Energikontorets arbete hittar du på deras webbplats > > >