Region Östergötland

Utbildningsdag med tema våld i ungas relationer

06 december 2022, 13:00 - 15:00

Plats: Via länk, Zoom
Kategori: Regionövergripande

Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet, vilket i sin tur riskerar att få negativa konsekvenser längre fram i livet. Region Östergötland bjuder in till en utbildningsdag om våld i ungas partnerrelation. Dagen riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga. Målet med utbildningsdagen är att öka medvetenheten om hur våld kan ta sig uttryck i ungas partnerrelation.


Sibel Korkmaz, socionom och Fil. dr. i socialt arbete disputerade våren 2021 med en avhandling om våld i ungas nära relationer och kommer under föreläsningen presentera resultat från den första större svenska studie som specifikt fokuserat på det våld som förekommer i ungas egna ”romantiska” relationer.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och utbildning, fritidsverksamhet, ideella organisationer.

Anmälan: senast 30/11 till karolin.olstam@regionostergotland.se
Utbildningen är kostnadsfri

För att få bästa upplevelse av dagen rekommenderar vi att du har både kamera och mikrofon tillgänglig så att du har möjlighet att delta i gruppdiskussioner och kunna ställa frågor.