Region Östergötland

Patient And Workers Safety Study (PAWSS)

Medarbetare håller om äldre kvinna

Under flera år har Region Östergötland bedrivit forskning som handlar om vårdskador och arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

Målsättningen med forskningen är att bidra med kunskap som kan skapa säkrare arbetsmiljöer och vårdmiljöer. Sedan 2019 har vi speciellt fokus på hur vi skapar säkrare personförflyttningar. Forskningsstudien har namnet "Patient and Workers Saftey Study" (PAWSS) och inkluderar flera olika delstudier.

Studie 1

I denna studie studerade vi risksituationer och förekomsten av vårdskador och arbetsskador under en fyraårs period inom en region. Här kan du ta del av den vetenskapliga artikel som vi publicerade 2019: "Patient and healthcare worker safety risks and injuries. Learning from incident reporting."

Studie 2 

Vi har intervjuat medarbetare inom hälso- och sjukvården som varit med om en situation där patient och medarbetare skadat sig, eller riskerats att skada sig i samband med omvårdnadsarbete, behandlingssituationer eller vid förflyttning av vårdtagare. Här kan du ta del av publikationen från 2021 som summerar denna studie: Emma Nilsing Strid, Charlotte Wåhlin, Axel Ros, Susanne Kvarnström. Health care workers' experiences of workplace incidents that posed a risk of patient and worker injury: a critical incident technique analysis. BMC Health Serv Res 21, 511 (2021).

Studie 3 

Här har vi beviljats medel för "Innovativa lösningar för en säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården: - Utveckling och tillämpning av metod för riskbedömning vid personförflyttningar".  Det blev en start för att validera riskbedömningsinstrumentet TilThermometer, hitta innovativa tekniska lösningar samt tillsätta referensgrupp som stöd i att utveckla forskningsprojektet.

Studie 4

För denna studie har vi fått beviljade anslag från AFA försäkringarunder 2021-2023. Ansökan har titeln: "Utveckling och tillämpning av metod för riskbedömning vid personförflyttningar. Åtgärder för säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt omsorg". I studien översätter och psykometriskt prövar vi riskbedömningsinstrumentet TilThermometer. Vi utvärderar implementeringen av riskbedömningar vid vårdenheter inom regioner och kommuner. Här studeras upplevd nytta av att använda TilThermometer. Användning av riskbedömningsinstrument TilThermometer kan hjälpa organisationen att planera arbetet, identifiera riskfyllda situationer och sätta in åtgärder som minskar risk för skada hos både medarbetare och vårdtagare. Under hösten 2021 deltog 14 arbetsplatser där TilThermometer prövades i praktiken.

Under 2022 pågår en delstudie där vi fortsätter att utvärdera TilThermometer. Via en digital plattform kommer en riskbedömning att genomföras med framtagna, fiktiva beskrivningar av patientfall baserade situationer vid vårdenheter. Det är enkelt att delta och tar endast 60 minuter att genomföra vid din dator. Vi söker deltagare och välkomnar dig som är vårdpersonal inom regional och kommunal hälso- och sjukvård eller företagshälsovård att delta i en studie. Ditt yrke kan vara sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, ergonom, arbetsterapeut eller läkare. Vi välkomnar även dig som nu arbetar som till exempel facklig företrädare, inspektör, chef, projektledare eller forskare att delta i studien. Läs mer om delstudien om TilThermometer på vårdgivarwebben

I början av 2023 kommer vi också att utvärdera implementeringen av arbetssätt för säkra personförflyttningar vid arbetsplatser inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Metodiken som implementeras syftar till att bidra till att skapa säkra personförflyttningar. Efter sommaren 2022 rekryterar vi enheter som vill medverka i studien. Läs mer om riskbedömningsintrumentet: TilThermometer på vårdgivarwebben.

Målet med pågående forskningen inom PAWSS är att:

  • Via samverkan skapa en säker arbetsmiljö och vårdmiljö för medarbetare och vårdtagare
  • Utveckla och tillämpa metodik som skapa säkra personförflyttningar
  • Förebygga belastningsrelaterade arbetsskador som kan uppstå i samband med personförflyttningar.
  • Förebygga vårdskador som kan uppstå i samband med personförflyttningar

Kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Charlotte Wåhlin tillsammans med två forskare tagit fram en kunskapssammanställning om vilka arbetsmiljöåtgärder som bidrar till säkrare personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Intervju med forskarna

Här kan du ta del en kort film som summerar budskapet från kunskapssammanställningen.

Vill du och din enhet medverka i verksamhetsnära forskning?

Vi kommer att söka enheter inom regional och kommunal hälso- och sjukvård som vill medverka i forskningen, där erbjuder vi utbildning, vi prövar en riskbedömningsmetod (Tilthermometer) och studerar åtgärder som kan bidra till säkrare personförflyttningar.

Intresserad av området personförflyttningar?

Gå med i Nätverket för aktivt lärande och utveckling om personförflyttningar (NALUP). Målgruppen är dem som arbetar inom regional eller kommunal verksamhet eller motsvarande verksamhet i privat regi. Läs mer om NALUP på vårdgivarwebben.

Vägledning i arbetsmiljöarbetet för säkra personförflyttningar

Forskargruppen, ledd av Charlotte Wåhlin, har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för hur arbetsplatser kan arbeta såväl strategiskt som praktiskt för säkrare personförflyttningar. Vägledningen lanseras i slutet av 2022 och riktar sig till arbetsplatser inom hälso- och sjukvård, omsorg och ambulansvård. Följ projektet via Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbplats: Vägledning säkra personförflyttningar 

Kontaktuppgifter PAWSS
Forskningshuvudman för forskningsprojektet är Region Östergötland, Arbets- och miljömedicin. Forskningen genomförs av en forskargrupp med kunskap inom områdena arbetsmiljö och patientsäkerhet, medarbetarskap och arbetsskador och instrumentutveckling. Forskningen genomförs i samverkan med Region Östergötland, Linköpings Universitet, Region Örebro och Region Jönköping.

Frågor angående studien besvaras av:

Övriga i forskarteamet:

Forskarteamet har sin bakgrund inom olika vetenskapsområden som ergonomi, arbetsmiljö, omvårdnad, rehabilitering, arbetsterapi och fysioterapi.

  • Emma Nilsing Strid, Med dr, leg fysioterapeut, Region Örebro län och Örebro Universitet
  • Jan Sandqvist, forskare, leg arbetsterapeut, universitetslektor, Linköpings Universitet
  • Paul Enthoven, docent, leg fysioterapeut, universitetslektor, Linköpings Universitet
  • Maria Andreassen, forskare, leg arbetsterapeut, Linköpings Universitet och Linköpings Kommun
  • Jenni Fock, leg sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Region Östergötland

Kontakt

Bild på Charlotte Wåhlin

Charlotte Wåhlin

Medicine doktor, docent, ergonom

010-103 62 67

e-post

Bild på Sebastian Buck

Sebastian Buck

Doktorand och ergonom

010-103 14 46

e-post