Region Östergötland

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst är ett kunskaps- och serviceorgan i sydöstra sjukvårdsregionen som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska driva, utveckla och stödja cancervården utifrån ett tydligt patient- och jämlikhetsperspektiv.

RCC Sydöst arbetar på uppdrag från RSL (regionsjukvårdsledningen) och ansvarar för insamling, statistik och analys av kvalitetsregisterdata och stödjer cancerforskning och vårdprogramarbete, såväl regionalt som nationellt. Regionalt biobankscentrum är knutet till RCC Sydöst.

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en gemensam, nationell inriktning som samlar RCCs ståndpunkter, mål och aktiviteter – Vägen framåt. RCC:s gemensamma inriktning bygger på den nationella cancerstrategin och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Vi ska verka för att resan genom vården för patienten med cancer blir mer sammanhållen och utan onödiga väntetider. Rehabilitering ska finnas med som en naturlig del, från diagnosbesked och framåt. Vi ska stödja och samordna patientnära forskning. Cancervården ska vara evidensbaserad och utgå från nationella riktlinjer och vårdprogram och följas upp med hjälp av kvalitetsregister.

Medarbetarna på kansliet ansvarar för insamling, statistik och analys av kvalitetsregisterdata. Vi stödjer också cancerforskning, vårdprogramarbete, samt implementering och uppföljning av standardiserade vårdförlopp (SVF), såväl regionalt som nationellt.

Vi erbjuder kunskapsstöd för:

  • insamling, monitorering, bearbetning och rapportering av registerdata.
  • aktivt sprida fördjupad kunskap om vårdens resultat.
  • stimulera till ett utökat samarbete med kliniker i regionen genom att främja kvalitetsuppföljning, förbättrings/vårdprogramarbete, forskning och utbildning.
  • samordna och stödja regionala vårdprocessarbeten.
  • förbereda, införa och följa upp standardiserade vårdförlopp (SVF).
  • via nationell samverkansgrupp samarbeta med övriga regionala cancercentrum.

Regionalt cancercentrum sydöst

 

Kontaktperson:

Srinivas Uppugunduri
Verksamhetschef, Adj. professor

Regionalt cancercentrum sydöst,
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Telefon: 010-103 39 58

Mobil: 0705 09 61 96

e-post: srinivas.uppugunduri@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Srinivas Uppugunduri

Srinivas Uppugunduri

Verksamhetschef

010-103 39 58

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Brigadgatan 21
587 58 Linköping