Region Östergötland

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping

Bilden visar en pojke som pratar med en vuxen

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) inom Psykiatricentrum är en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år i Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre.

Klinikens övergripande målsättning är att utreda, diagnostisera, behandla och förebygga psykisk sjukdom, som kan utgöra hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad. En annan viktig målsättning för kliniken är att också bedriva framgångsrik forskning. Inom BUP arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, vårdadministratörer, specialpedagoger och paramedicinsk personal såsom, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och dietist.

Vi bedriver allt från länssjukvård ( i form av slutenvård, öppenvård), dagvård, öppenvård på BUP-mottagningen för centrala länsdelen och hemsjukvård i form av mellanvård.

Inom BUP arbetar sammanlagt 160 personer och klinikens olika specialiteter är organiserade i ett antal enheter:

BUP-mottagningen

BUP-mottagningens målgrupp utgörs av barn och ungdomar upp till 18 år (inom Linköpings kommun, tas bort med hänvisning till rubriken) och ska ses som en specialistvårdsresurs för olika barnpsykiatriska tillstånd. De flesta familjer, även tonåringarna själva, tar kontakt med BUP på eget initiativ men man kan även komma på remiss från till exempel skola, vårdcentral och socialtjänst.

Barntraumateamet

Barntraumateamets främsta uppgift är att ge stöd till barn och ungdomar när någon i familjen (oftast en förälder eller ett syskon) plötsligt dör vid sjukdomar, olyckor, självmord eller mord. Teamet ger också stöd, information och utbildning till yrkespersoner inom vård, förskola/skola och socialtjänst när det gäller barns sorg och krisreaktioner. Både närstående och de som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på andra sätt jobbar med barn och ungdomar kan kontakta barntraumateamet.

Barnahus

Verksamheten drivs av barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten i samverkan med åklagare, polis, barnkliniken med flera. Syftet med barnahus är att i en trygg och barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningen och slippa slussas runt och upprepa sin historia för flera personer.

Traumamottagningen Elefanten, BUP

Traumamottagningen Elefanten, BUP är Region Östergötlands enhet för behandling av barn och ungdomar upp till 18 år som varit utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel. Enheten erbjuder också hjälp till barn och unga med ett sexuellt utagerande beteende.

Föräldra-spädbarnsverksamheten Hagadal

Föräldra-spädbarnsverksamheten Hagadal i Linköping sker i samverkan mellan Linköpings kommun och Region Östergötland och riktar sitt stöd till gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer som är utsatta för påfrestningar som kan leda till relationsstörningar mellan föräldrar och barn.

Ätstörningsmottagningen, BUP

Ätstörningsmottagningen, BUP vid BUP-kliniken är en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter upp till 25 års ålder. Ätstörningsteamets uppdrag är att utreda, diagnostisera och behandla patienter med ätstörningsproblematik. Man kan söka själv eller komma på remiss.

Ätstörningsenhet, länsteam

Ätstörningsenhet, länsteam tar emot patienter som remitteras från barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri och har i uppdrag att erbjuda specialiserad, åldersövergripande behandling för patienter med ätstörningsproblematik. Mottagningen svarar även för kompetensutveckling till närsjukvårdens medarbetare inom vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri i länet.

Mellanvården, BUP

Mellanvården BUP riktar sig till barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Mellanvården BUP kopplas in när utredning/behandling behövs för patienter där öppenvårdens resurser inte räcker till och slutenvårdens omhändertagandenivå är för hög. För att bli aktuell för mellanvård behöver man ha en pågående vårdkontakt på kliniken.

Avdelning S102, BUP

Slutenvården består av sex vårdplatser där avdelningen tar emot barn och ungdomar upp till 18 år från hela Östergötland samt Sörmland. Uppdraget är att bistå med både akut omvårdnad och planerade utredningar.

E-postadress: BupbrevladaNsc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Anna Kjellberg

Anna Kjellberg

Tillförordnad verksamhetschef

010-103 11 26

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se