Region Östergötland

Infektionskliniken

Vårdpersonal med munskydd

Infektionskliniken i Östergötland har ett länsövergripande ansvar för infektionssjukvård, det vill säga att utreda och behandla patienter med misstänkt eller konstaterad infektion som kräver specialistvård och vid behov isolera smittsamma patienter för att förhindra smittspridning.

Kliniken består av två enheter, den ena på Universitetssjukhuset i Linköping och den andra på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Enheterna är relativt likvärdiga i såväl storlek som uppdrag med undantag av konsultverksamheten som är större i Linköping. Sammanlagt har kliniken cirka 170 medarbetare med olika professioner som har specialistkunskap inom infektionssjukvård. På kliniken arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer, dietist, läkarsekreterare, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut.

I båda städerna finns vårdavdelningar med vårdplatser som är öppna dygnet runt årets alla dagar. I Linköping finns två övervakningsplatser samt en högisoleringsenhet. 

Kliniken har en stor mottagningsverksamhet som till största delen handlägger sjukdomar där infektionsmedicin har spetskompetens och helhetsansvar, bland dessa kan nämnas HIV, tuberkulos, hepatit, MRSA, och immunbrist. I Norrköping finns sedan också en sprututbytesmottagning. Kliniken har även vaccinationsverksamhet i både Linköping och Norrköping, i Linköping med tillägg av resevaccination.

Ett av klinikens stora uppdrag är konsultverksamhet gentemot olika vårdaktörer. Vid Lasarettet i Motala har kliniken ingen egen enhet men väl en konsultfunktion på plats givna dagar varje vecka.

Forskning och undervisning är en stor del av klinikens uppdrag och forskning bedrivs avseende fästingburna infektioner, tuberkulos, hepatit, immunbrist, ortopediska infektioner, sepsis samt antibiotika och antibiotikaresistens.

Kliniken är organiserad i ett antal enheter:

  • Infektionsmottagning, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Infektionsmottagning, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  • Infektionsavdelning 44, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Infektionsavdelning 20, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  • Vaccinationsmottagning, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Sprututbytesverksamhet
  • Högisoleringsenhet

Sprututbytesverksamheten är en lågtröskelverksamhet med huvudsyfte att förhindra spridning av blodburen smitta bland personer med intravenöst missbruk. Det görs genom att identifiera eventuell smitta, vaccinera mot smitta, informera om smitta och smittspridning samt genom att dela ut hela och rena verktyg att använda vid intag av droger.

Högisoleringsenheten är en nationell resurs för vården av patienter med "högsmittsamma allvarliga infektioner" (HSAI) till exempel blödarfebrar typ Ebola. Enheten har ett uppdrag att vårda patienter, sprida information och vara en kunskapsresurs vid vård av patienter på andra sjukhus.

Ledning

Bild på Anders Kjellgren

Anders Kjellgren

Verksamhetschef

010-1032639

072-5436729

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se