Region Östergötland

Arbetsrelaterade luftvägsbesvär

På Arbets- och miljömedicinska laboratoriet inom Hjärt- och medicincentrum pågår bland annat studier om inflammation i luftvägarna. Här utvecklar vi även metoder för att mäta och bedöma graden av sjukdom i luftrören.

Bakgrund

Arbetsrelaterade luftvägsbesvär är den vanligast förekommande anledningen till att patienter kommer till mottagningen vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. Vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla metoder med vars hjälp inflammatoriska tillstånd i luftvägarna kan upptäckas tidigt.

Undersökningarna kan exempelvis innefatta akustisk rhinometri (ett objektivt sätt att mäta slemhinnesvullnad), biokemiska analyser av näsborstprov och nässköljvätska samt mätning av kväveoxid i utandningsluften. Med hjälp av sådana analyser kan förändringar i de övre luftvägarna påvisas tidigt innan mer allvarliga besvär uppträder i de nedre luftvägarna. Nya tekniker gör det också möjligt att identifiera proteiner som har betydelse för de mekanismer som ligger bakom hur irriterande ämnen ger upphov till inflammation i nässlemhinnan.

Förutom kliniska undersökningar är det viktigt att kunna studera olika miljöfaktorers effekter i luftvägarna under experimentella välkontrollerade förhållanden. Vi använder därför bland annat en exponeringskammare där vi kan exponera försökspersoner för olika agens. Vi använder också en modell, "isolerad perfunderad lunga" för att studera luftvägseffekter på organ, cellulär och molekylär nivå.

För studier av olika miljöagens effekter använder vi också andra modellsystem såsom odlade makrofag- och luftvägsepitelceller och helblod.

Aktuellt

Vi studerar bland annat graden av inflammation i näsan hos anställda i simhallar och vi undersöker också om det finns ett dos-effektsamband mellan exponering för skärvätskedimma och inflammation i näsan hos anställda inom metallindustrin.

I samarbete med Statens Provningsinstitut i Borås studeras lungtoxiciteten hos brandrök av olika ursprung och sammansättning. Arbete pågår också för att ta fram metodik som möjliggör analys av nya typer av inflammationsmarkörer.

Kontakt

Bild på Bengt Ståhlbom

Bengt Ståhlbom

Verksamhetschef

010-103 14 45

e-post