Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Medarbetare i labbmiljö. Fotograf: Stefan Blomberg

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping är en arbets- och miljömedicinsk enhet med huvudsakligt upptagningsområde i sydöstra sjukvårdsregionen.

Verksamheten består av en regionverksamhet och en universitetsavdelning. Arbetet är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön eller den yttre miljön. Utredningarna gäller bland annat exponeringar för kemikalier samt för fysikaliska, ergonomiska och psykosociala faktorer. Vid AMM bedrivs även forskning om hur arbets- och omgivningsmiljön påverkar hälsan på individ- och gruppnivå och hur olika miljöfaktorer orsakar skador på cell- och organnivå. Även faktorer som minskar risken för miljöbetingade sjukdomar studeras.

Vid AMM finns både en klinikdel och ett laboratorium och inom verksamheten arbetar läkare, psykolog, biolog, kemister, biomedicinska analytiker, undervisande personal och administrativ personal. Arbets- och miljömedicinska laboratoriet utför analyser av både tekniskt/hygieniska och biologiska prover. Laboratoriet utför även olika special- och uppdragsanalyser såsom bestämning av organiska föreningar i inomhusluft, ämnen i byggnadsmaterial, miljögifter i mark och vatten, inflammationsmarkörer och friskfaktorer i blodet med mera.

Uppdragsgivare för Arbets- och miljömedicin förutom de tre landstingen är enskilda patienter, företagshälsovård, företag, fackliga organisationer, försäkringskassa och pensionsbolaget AMF.