Region Östergötland

Habiliteringen i Linköping

Habilitering innebär stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet. Målet är att skapa förutsättningar för delaktighet i samhället och att bidra till ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Habiliteringen ger stöd, råd, behandling och utbildning till barn, vuxna, familjen och närstående. Inom verksamheten arbetar cirka 60 personer bestående av administrativ personal, arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor och specialpedagoger.

Habilitering i Linköping, barn och ungdom

Habiliteringen utreder och bedömer barns och ungdomars funktionsnedsättning samt ger stöd, råd, behandling och utbildning. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 16 år med förvärvade eller medfödda funktionsnedsättningar. Insatser ges även till barnens och ungdomarnas föräldrar, närstående och nätverk. I verksamheten samarbetar olika yrkesgrupper i team för att tillgodose medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska behov.

Habilitering i Linköping, vuxen

Vuxenhabiliteringen riktar sig till ungdomar från 16 års ålder och vuxna och går ut på att utveckla starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja brukaren och dennes nätverk. Insatserna ska vara ett komplement till andra insatser från hälso- och sjukvården, kommunen och socialtjänsten.

Länsövergripande verksamhet

De länsövergripande verksamheterna är en del av habiliteringen och fungerar som ett komplement till distriktsteamen i Östergötland men också till Kalmar och Jönköpings län. Målgruppen är barn och ungdomar med komplexa frågeställningar som har behov av fördjupade utredningar eller intensiva behandlingsinsatser. Arbetssättet är teambaserat och tvärprofessionellt oavsett frågeställning.

E-postadress:
Habiliteringen, barn och ungdom buhnsc@regionostergotland.se

Vuxenhabiliteringen vuxenhabnsc@regionostergotland.se

 

Ledning

Bild på Margareta Lind

Margareta Lind

Verksamhetschef

010-103 24 14

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se