Region Östergötland

Lungmedicinska kliniken

Kvinnlig patient och vårdpersonal

Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping utreder och behandlar patienter från Östergötland med lungmedicinska sjukdomar. Det kan röra sig om exempelvis lungcancer, cystisk fibros eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Kliniken ansvarar även för patienter i länet som har hemrespirator och för patienter som får syrgasbehandling i hemmet. Kliniken har också mottagning för kontroller av patienter som genomgått lungtransplantation.
Patienter från Jönköpings och Kalmar län tas emot på remiss för utredning och behandling av tumörmisstänkta eller oklara lungförändringar.

En stor del av verksamheten bedrivs i öppenvården med olika specialiserade mottagningar. Kliniken har en egen lungröntgenenhet.

Lungmedicinska kliniken är centrum i regionen för forskning och utbildning inom lungmedicin. Som ett led i utvecklingen av nya läkemedel deltar kliniken i kliniska läkemedelsstudier framför allt inom områdena lungcancer och KOL. Patienter i behov av slutenvård vårdas på lungsektionen på Cancer –och Lungsjukvårdsenheten ( CoL)

Ledning

Bild på Helena Engström

Helena Engström

Verksamhetschef

010-103 96 70

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se