Region Östergötland

Region Östergötlands hållbarhetspolicy

Bilden visar en grupp människor bakom en skylt med hållbarhetssymboler

Region Östergötland ska vara en positiv kraft i omställningen till det hållbara samhället där goda livsvillkor och jämlik hälsa står i centrum. Region Östergötland ska agera föredömligt och utveckla en hållbar verksamhet som rustar oss starka inför framtiden.

Inkluderande samhälle

Region Östergötland ska verka för medborgarnas delaktighet och inflytande. Vi ska samverka och skapa förutsättningar för ett inkluderande samhälle, med ett starkt kultur- och näringsliv som tar tillvara potentialen hos människor med skilda bakgrunder, erfarenheter och kunskaper. Genom att arbeta för en hållbar infrastruktur och bebyggelseutveckling samt stimulera forskning, utveckling och innovation skapar vi goda livsvillkor för Östergötlands invånare.

Långsiktig och etisk ekonomi

Hållbar verksamhet fordrar en ekonomi som präglas av helhetssyn och medvetna beslut. Region Östergötland ska sträva efter största möjliga verksamhetsnytta utifrån varje investerad krona. Varje generation ska bära sina egna kostnader. Våra inköp och investeringar påverkar människor och miljö långt bortom den egna verksamheten. Därför ska vi skapa goda samarbeten med våra leverantörer. I offentlig upphandling ställer vi miljökrav och krav på arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter. Genom att motverka korruption och göra ansvarsfulla investeringar bidrar vi till en hållbar utveckling.

Ansvarstagande verksamhet

Det hållbara samhället utgår från en människosyn som bygger på allas lika värde. I Region Östergötland ska alla människor få ett jämlikt bemötande oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller etnisk tillhörighet. Som offentlig aktör har vi ett stort ansvar att agera utifrån medborgarnas behov. Region Östergötland ska följa lagar och andra krav, arbeta förebyggande och fatta långsiktigt kloka beslut. En trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård med god kvalitet ska upprätthållas i vardag och i kris. Patienter ska inte drabbas av vårdrelaterade skador eller utsättas för onödig exponering av skadliga ämnen. Region Östergötland ska ta ett tydligt ansvar i de globala miljöutmaningarna och ständigt förbättra verksamheten med ett hållbart och effektivt nyttjande av resurser.

Klimatfrågan är prioriterad och utgår från målsättningen att Region Östergötland ska vara en klimatneutral organisation. Vi arbetar även för en hållbar läkemedelsanvändning och att minimera användningen av farliga ämnen i material och produkter. Digitalisering av Region Östergötlands verksamheter ger möjligheter till såväl ett jämlikt samhälle som effektivisering och minskad miljöpåverkan.

Attraktiv arbetsgivare

Alla medarbetare ska känna arbetsglädje, stolthet och framtidstro. Region Östergötland ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där många vill arbeta, studera och forska.

Förutsättningar ska skapas för chefer att framgångsrikt leda verksamheten så att medarbetarnas kompetens och förmågor tas tillvara och utvecklas. Vi bedriver hälsofrämjande arbete och strävar efter en hälsosam arbetsmiljö. Inga medarbetare ska drabbas av arbetsrelaterad fysisk eller psykisk ohälsa.