Region Östergötland

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030.

I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs hur kollektivtrafikens ska utvecklas utifrån sex olika målområden. Det handlar om att skapa en attraktiv kollektivtrafik, ett klimatneutralt resande, en god geografisk tillgänglighet och om att få fler nöjda resenärer, öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett vägledande planeringsunderlag och beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken, som alla aktörer i länet tillsammans ska arbeta mot. Det är trafikslagsövergripande och omfattar all kollektivtrafik i Östergötland. Innehållet bygger på dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Programmet är Region Östergötlands tredje trafikförsörjningsprogram som antogs av regionfullmäktige i november 2020.